Search result for

subscription

(43 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subscription-, *subscription*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subscription    [N] การลงชื่อข้างท้าย, See also: การบอกรับเป็นสมาชิก, Syn. enrollment

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subscriptionคำสั่งปรุงยา (ในใบสั่งยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscriptionความรับผิดของผู้ลงนามแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subscription dateวันจองซื้อหุ้น
วันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นใบจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ [ตลาดทุน]
Subscription libraryห้องสมุดเสียค่าบำรุง
ห้องสมุดเสียค่าบำรุง (Subscription library) มีลักษณะเป็นกึ่งห้องสมุดประชาชน กึ่งห้องสมุดส่วนตัว เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการโดยสมัครเป็นสมาชิกและเสียค่าบำรุง ห้องสมุดประเภทนี้ให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดยผู้เป็นสมาชิกจะต้องเสียค่าบำรุงตามระเบียบของห้องสมุด ห้องสมุดเสียค่าบำรุงเป็นห้องสมุดประเภทหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 ที่ขยายมาจากห้องสมุดส่วนตัวซึ่งกลุ่มผู้อ่านเป็นกลุ่มคนที่ร่ำรวยในชุมชนที่มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้าง "สังคมการอ่าน" ที่มีห้องสมุดร่วมด้วยสำหรับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น Michael H. Harris ได้บันทึกไว้ในประวัติของห้องสมุดในโลกตะวันตก (Scarecrow Press, 1995) ว่าค่าธรรมเนียมจะเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีและคุณภาพของสาระการอ่านโดยทั่วไปจะสูงกว่าห้องสมุดที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือในยุคเดียวกัน สำหรับห้องสมุดเสียค่าบำรุงในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ ห้องสมุดนีลสัน เฮย์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุริวงศ์ กรุงเทพฯ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subscription televisionโทรทัศน์บอกรับสมาชิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subscriptionI have a subscription to TIME
subscriptionYour subscription expires with the June issue.
subscriptionAll subscriptions must be paid before the end of this year.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
subscription(n) การบริจาค,การอุดหนุน,การสั่งจอง,การลงชื่อเป็นสมาชิก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าบำรุง    [N] fee, See also: subscription charge, membership fee, Example: ประชาชนทั่วไปมีความเห็นว่าการ เก็บค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมจากสมาชิกพรรคเป็นวิธีการหาเงินเข้าพรรคที่เหมาะสมที่สุด
ค่าบำรุงรักษา    [N] fee, See also: subscription charge, membership fee, Example: รถ ขสมก. ทุกคันจะต้องมีค่าบำรุงรักษารถเพื่อที่คนขับจะได้นำมาใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่ดี
ฎีกา    [N] subscription for Buddhist temple funds, Syn. ใบบอกบุญ, Example: มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบบอกบุญเรี่ยไร, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSCRIPTION    S AH0 B S K R IH1 P SH AH0 N
SUBSCRIPTIONS    S AH0 B S K R IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subscription    (n) (s @1 b s k r i1 p sh @ n)
subscriptions    (n) (s @1 b s k r i1 p sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abonnementspreis {m}subscription rate [Add to Longdo]
Spende {f} | mit Spenden gebaut werdensubscription | to be built by subscription [Add to Longdo]
Mitgliedsbeitrag {m}; Spendenbeitrag {m} (für)subscription (to) [Add to Longdo]
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen {pl}subscription performance | subscription performances [Add to Longdo]
Abonnement {n} | Abonnements {pl} | im Abonnement beziehensubscription | subscriptions | to buy by subscription [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッジサブスクリプション[, ejjisabusukuripushon] (n) {comp} edge subscription [Add to Longdo]
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file [Add to Longdo]
クライアントサブスクリプション[, kuraiantosabusukuripushon] (n) {comp} client subscription [Add to Longdo]
サブスクリプション[, sabusukuripushon] (n) subscription [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
応募[おうぼ, oubo] (n,vs) subscription; application; (P) [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
加入電話[かにゅうでんわ, kanyuudenwa] (n) subscribed telephone; subscription telephone [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
拠金[きょきん, kyokin] (n) subscription; contribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
订阅[dìng yuè, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄝˋ, / ] subscription [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入[かにゅう, kanyuu] subscription [Add to Longdo]
定期購読[ていきこうどく, teikikoudoku] subscription [Add to Longdo]
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subscription \Sub*scrip"tion\, n. [L. subscriptio: cf. F.
   souscription.]
   1. The act of subscribing.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is subscribed. Specifically:
    (a) A paper to which a signature is attached.
    (b) The signature attached to a paper.
    (c) Consent or attestation by underwriting the name.
    (d) Sum subscribed; amount of sums subscribed; as, an
      individual subscription to a fund.
      [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) The acceptance of articles, or other tests tending
    to promote uniformity; esp. (Ch. of Eng.), formal assent
    to the Thirty-nine Articles and the Book of Common Prayer,
    required before ordination.
    [1913 Webster]
 
   4. Submission; obedience. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You owe me no subscription.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pharm.) That part of a prescription which contains the
    direction to the apothecary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subscription
   n 1: a payment for consecutive issues of a newspaper or magazine
      for a given period of time
   2: agreement expressed by (or as if expressed by) signing your
     name
   3: a pledged contribution
   4: the act of signing your name; writing your signature (as on a
     document); "the deed was attested by the subscription of his
     signature"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sub
 
 1. (k. dili) sub ile başlayan bazı kelimelerin (kıs.)ası: subaltern, submarine subordinate, subscription, substitute gibi.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top