ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

予約購読

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -予約購読-, *予約購読*
Japanese-English: EDICT Dictionary
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] (n) {comp} subscription [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I've been subscribing to that magazine for four years.私は4年前からその雑誌を予約購読している。
He subscribed to Time magazine.彼はタイム誌を予約購読している。
All subscriptions must be paid before the end of this year.予約購読料は今年末以前に全て払ってください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The parents of victim number four had a subscription.[JA] 4番目の被害者の両親は その新聞を 予約購読してた Child Predator (2012)
Can I get a subscription?[JA] 予約購読できるのか? Bad Dreams (2009)
The parents of victims five, six and seven are not subscribers, but have neighbors who are.[JA] 4番目 5番目 6番目の被害者の 両親は 予約購読者じゃないが 近所に予約購読者がいる Child Predator (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top