ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straddle

S T R AE1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straddle-, *straddle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straddle(vt) ถ่างขา, See also: ยืนหรือนั่งถ่างขา
straddle(vt) คร่อม, Syn. astride, bestride
straddle(vi) สนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: เหยียบเรือสองแคม
straddle(vt) สนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: เหยียบเรือสองแคม
straddle(n) การถ่างขา, See also: การกางขา
straddle(n) การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย, See also: การเหยียบเรือสองแคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straddle(สแทรด'เดิล) vi. ถ่างขา, ยืนกางขา, นั่งกางขา, นั่งคร่อม, คร่อม. vt. ถ่างขา, สนับสนุนทั้งสองข้าง, เหยียบเรือสองแคม. n. การถ่างขา, การกางขา, การเดินหรือนั่งกางขา, ระยะถ่าง, ระยะกาง, ระเบิดติดกันเป็นแฉก, การยิงติด กันเป็นแฉก -straddler n., See also: straddlingly
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj., adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
straddle(vi) กางขา, ถ่างขา, นั่งคร่อม
astraddle(adj) คร่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
straddleเหยียบเรือสองแคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they'll try any other being that straddles the two worlds.แต่พวกนั้นจะใช้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ระหว่างสองโลก Frenzy (2009)
Straddle the line ♪#คร่อมสายน้ำไว้# Big Brother (2012)
Straddle the line ♪#คร่อมสายเอาไว้# Big Brother (2012)
But no. I'm not gonna straddle you in front of all these guys.แต่ว่าคงไม่ ฉันไม่ขึ้นไปควบนายต่อหน้าคนพวกนี้ Riddick (2013)
It's either answer phones for the rest of her life or straddle some guy in hopes of getting married.เธอยกหูโทรศัพท์ตลอดชีวิตของเธอ หรือไม่ก็นั่งคร่อมผู้ชายที่หวังว่าจะได้แต่งงานด้วย Caught (2013)
I say straddle away.หมายถึงข้ามๆไปนะ Caught (2013)
Are you gonna go over to his house and straddle him while he's passed out and rub some ointment on chest?และนั่งคร่อมเขา ระหว่างที่เขาสลบอยู่ และไปถูขี้ผึ้งบนอกเขาเหรอ? Guilty Pleasures (2013)
Trying to straddle both worlds.มันยากมากที่จะประคับประคองทั้งสองด้าน Make Your Own Kind of Music (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่อม(v) bestride, See also: straddle, Example: เขาพยายามหาหนทางจะป่ายขาขวาขึ้นคร่อมกราบเรือให้ได้, Thai Definition: ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว
การขี่(n) riding, See also: straddle, Example: การขี่ม้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ขี่(v) be astride, See also: straddle, ride, Example: ตุ๊กตาหมูนี้จะทำหลายขนาด เพื่อให้เด็กอุ้มได้และขึ้นขี่ได้โดยตุ๊กตาไม่เสียหาย, Thai Definition: นั่งเอาขาคร่อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี่[khī] (v) EN: ride ; straddle  FR: monter ; chevaucher
คร่อม[khrǿm] (v) EN: bestride ; straddle ; bridge  FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRADDLE S T R AE1 D AH0 L
STRADDLED S T R AE1 D AH0 L D
STRADDLES S T R AE1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straddle (v) strˈædl (s t r a1 d l)
straddled (v) strˈædld (s t r a1 d l d)
straddles (v) strˈædlz (s t r a1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portalhubwagen { m }straddle carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
架かる[かかる, kakaru] (v5r, vi) (See 掛かる) to span; to bridge; to cross; to straddle #13,696 [Add to Longdo]
跨がる(P);跨る[またがる, matagaru] (v5r, vi) (1) to extend over or into; (2) to straddle; (P) [Add to Longdo]
跨ぐ[またぐ, matagu] (v5g) to straddle; (P) [Add to Longdo]
跨座式[こざしき, kozashiki] (n, adj-no) straddle-beam type [Add to Longdo]
大股[おおまた, oomata] (n, adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r, vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P) [Add to Longdo]
日和見[ひよりみ, hiyorimi] (n, vs) waiting and seeing (how the wind blows); sitting on the fence; straddle [Add to Longdo]
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straddle \Strad"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Straddled}; p. pr. &
   vb. n. {Straddling}.] [Freq. from the root of stride.]
   1. To part the legs wide; to stand or to walk with the legs
    far apart.
    [1913 Webster]
 
   2. To stand with the ends staggered; -- said of the spokes of
    a wagon wheel where they join the hub.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straddle \Strad"dle\, v. t.
   To place one leg on one side and the other on the other side
   of; to stand or sit astride of; as, to straddle a fence or a
   horse.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straddle \Strad"dle\, n.
   1. The act of standing, sitting, or walking, with the feet
    far apart.
    [1913 Webster]
 
   2. The position, or the distance between the feet, of one who
    straddles; as, a wide straddle.
    [1913 Webster]
 
   3. A stock option giving the holder the double privilege of a
    "put" and a "call," i. e., securing to the buyer of the
    option the right either to demand of the seller at a
    certain price, within a certain time, certain securities,
    or to require him to take at the same price, and within
    the same time, the same securities. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straddle
   n 1: a noncommittal or equivocal position
   2: a gymnastic exercise performed with a leg on either side of
     the parallel bars
   3: the act of sitting or standing astride [syn: {straddle},
     {span}]
   4: the option to buy or sell a given stock (or stock index or
     commodity future) at a given price before a given date;
     consists of an equal number of put and call options
   v 1: sit or stand astride of
   2: range or extend over; occupy a certain area; "The plants
     straddle the entire state" [syn: {range}, {straddle}]
   3: be noncommittal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top