Search result for

spinning

(53 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spinning-, *spinning*, spinn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinning[N] การปั่นด้าย, Syn. revolving, whirling
spinning wheel[N] เครื่องปั่นด้ายด้วยมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinningการปั่นด้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finish your quota of spinning.ไปปั่นด้ายให้เสร็จเถอะ Gandhi (1982)
It's like they cloned some party in 1983... ..and kept spinning it out, again and again and again.ฉันไม่อยากออกไปไหนคืนนี้ หมายความว่าไง Big (1988)
Probably from spinning.อาจมาจากการหมุน Anastasia (1997)
And you must still feel it spinning.และเจ้ายังสับสนอยู่ The Man in the Iron Mask (1998)
Once the floor stops spinning, -Oh, God.ทันทีที่พื้นหยุดหมุน Never Been Kissed (1999)
I'm in too deep and the wheels keep spinning round...ฉันหลับสนิท และล้อก็ยังคงหมุนไป... Shrek 2 (2004)
Oh! I'm spinning.เวียนหัวจัง Raise Your Voice (2004)
!" Just as you head is spinning!" !" As you slowly start to lose control.!"!" Just as you head is spinning!" !" As you slowly start to lose control. !" Raise Your Voice (2004)
Man, my head's spinning...ให้ตายสิ ฉันหัวหมุนไปหมดแล้ว Romance of Their Own (2004)
Wort stop spinning.มันไม่ยอมหยุดหมุน Zathura: A Space Adventure (2005)
My head is spinning and can't see nothin' straight...ข้าเวียนหัว เห็นอะไรไม่ชัดด้วย The King and the Clown (2005)
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ Loving Annabelle (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinningA big spider was spinning a web.
spinningA police car was spinning along at a good speed.
spinningHave you ever seen a spider spinning its web?
spinningI don't know how to operate a spinning wheel.
spinningI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
spinningMy head is spinning.
spinningShe tries so hard, but she's just spinning her wheels.
spinningThe eyes in his head see the world spinning round.
spinningWhat would happen supposing the earth stopped spinning.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINNING    S P IH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinning    (v) (s p i1 n i ng)
spinning-wheel    (n) - (s p i1 n i ng - w ii l)
spinning-wheels    (n) - (s p i1 n i ng - w ii l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, / ] spinning and weaving, #5,994 [Add to Longdo]
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, / ] spinning wheel, #89,908 [Add to Longdo]
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ, / ] spinning and weaving [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drücken {n} (Umformen)spinning (forming) [Add to Longdo]
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing [Add to Longdo]
Kreisel {m} | Kreisel {pl}spinning top; whipping top | whipping tops [Add to Longdo]
Spinnerei {f} | Spinnereien {pl}spinning | spinnings [Add to Longdo]
Spinnfaden {m}spinning thread [Add to Longdo]
Spinnmaschine {f} | Spinnmaschinen {pl}spinning frame | spinning frames [Add to Longdo]
Spinnrad {n} | Spinnräder {pl}spinning wheel | spinning wheels [Add to Longdo]
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel [Add to Longdo]
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers [Add to Longdo]
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
逆回転[ぎゃくかいてん, gyakukaiten] (n) spinning the opposite way; backspin (tennis, baseball); counter [Add to Longdo]
曲独楽[きょくごま, kyokugoma] (n) top; spinning tricks [Add to Longdo]
空回り[からまわり, karamawari] (n,vs) racing (of an engine); spinning one's wheels; fruitless effort [Add to Longdo]
絹糸紡績[けんしぼうせき, kenshibouseki] (n) silk spinning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp.
   {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to
   D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth.
   spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v.
   t., {Spider}.]
   1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or
    machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin
    goat's hair; to produce by drawing out and twisting a
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
       All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence
       did but fill Ithaca full of moths.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by
    degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to
    spin out large volumes on a subject.
    [1913 Webster]
 
       Do you mean that story is tediously spun out?
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day
    in idleness.
    [1913 Webster]
 
       By one delay after another they spin out their whole
       lives.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to
    spin a top.
    [1913 Webster]
 
   5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads
    produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid,
    which hardens on coming into contact with the air; -- said
    of the spider, the silkworm, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow
    form, by bending or buckling it by pressing against it
    with a smooth hand tool or roller while the metal
    revolves, as in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or
    fabulous tale.
 
   {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient
    carriage on an expedition.
 
   {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spinning \Spin"ning\,
   a. & n. from {Spin}.
   [1913 Webster]
 
   {Spinning gland} (Zool.), one of the glands which form the
    material for spinning the silk of silkworms and other
    larvae.
 
   {Spinning house}, formerly a common name for a house of
    correction in England, the women confined therein being
    employed in spinning.
 
   {Spinning jenny} (Mach.), an engine or machine for spinning
    wool or cotton, by means of a large number of spindles
    revolving simultaneously.
 
   {Spinning mite} (Zool.), the red spider.
 
   {Spinning wheel}, a machine for spinning yarn or thread, in
    which a wheel drives a single spindle, and is itself
    driven by the hand, or by the foot acting on a treadle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spinning
   n 1: creating thread

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top