ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spider

S P AY1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spider-, *spider*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spider(n) แมงมุม, Syn. arachnid, spinner
spidery(adj) คล้ายใยแมงมุม
spidery(adj) เต็มไปด้วยแมงมุม
spidery(adj) คล้ายแมงมุม
spiderweb(n) ใยแมงมุม, Syn. cobweb, gossamer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spider(สไพ'เดอะ) n. แมงมุม
spider webn. ใยแมงมุม
spidery(สไพ'เดอรี) adj. คล้ายแมงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เต็มไปด้วยใยแมงมุม

English-Thai: Nontri Dictionary
spider(n) แมงมุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiderกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spider gearเฟืองสไปเดอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[ แผนผังใยแมงมุม ], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spider venomsพิษแมงมุม [TU Subject Heading]
Spidersแมงมุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spider Murphy played the tenor saxophoneไซพเดอเมอฟี เล่นเทโนแซคสแอโฟน The Blues Brothers (1980)
You lure men to their deaths like a spider with flies.คุณล่อผู้ชายไปสู่ความตาย เหมือนแมงมุมกับแมลงวัน Clue (1985)
Actually, I don't drive a Spider anymore.จริงๆแล้ว ฉันไม่ได้ขับสไปเดอร์แล้ว Basic Instinct (1992)
Fingers like snakes and spiders in my hairมีนิ้วมือเหมือนกับงู / มีเส้นผมเหมือนแมงมุม The Nightmare Before Christmas (1993)
With spider legs and pretty bowsด้วยขาแมงมุมและโบว์แสนสวย The Nightmare Before Christmas (1993)
Of snake and spider stewสตูว์เนื้องูและแมงมุม The Nightmare Before Christmas (1993)
Yeah, the spider just caught a couple flies.ใช่แมงมุมเพียงจับคู่แมลงวัน Pulp Fiction (1994)
The helicopter comes like a spider in the sky.เฮลิคอปเตอร์ออกมา ราวกับแมงมุมในท้องฟ้า Wild Reeds (1994)
You were the spider in my window!คุณคือแมงมุมบนหน้าต่าง! James and the Giant Peach (1996)
Me and Miss Spider and the centipede and the old green grasshopper.นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น! ผมและคุณแมงมุมและคุณตะขาบ แล้วคุณตั๊กแตน James and the Giant Peach (1996)
This little puppy's called Spider Legs.นี้ลูกสุนัขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ เรียกว่าขาแมงมุม Dante's Peak (1997)
Listen, uh, Terry, why don't we, uh, just forget Spider Legs for now, and you get your backside back up here?ฟังเอ่อเทอร์รี่ ทำไมเราไม่เอ่อ เพียงแค่ลืมขาแมงมุมสำหรับตอนนี้ และคุณได้รับด้านหลังของคุณกลับมาที่นี่? Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiderA big spider was spinning a web.
spiderAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
spiderA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
spiderA spider weaves a web.
spiderFormidable looking spiders do not attack people.
spiderHave you ever seen a spider spinning its web?
spiderI abhor spiders.
spiderI am a hungry spider.
spiderI saw a spider walking on the ceiling.
spiderIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.
spiderMy favorite song is hungry spider.
spiderSeen from an airplane, the island looks like a big spider.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงมุม(n) spider, See also: Tharaphosidae, Example: แมงมุมค่อยๆ ชักใยแผ่อาณาเขตไปรอบห้อง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์พวกแมง ที่ปากมีเขี้ยวรูปร่างคล้ายปากคีบและมีอวัยวะรูปทรงคล้ายขายื่นออกมา 1 คู่ ไม่มีหนวด มีหลายชนิด ทุกชนิดที่ขามีโครงสร้างพิเศษซึ่งสามารถถักใยที่ออกมาจากรูเปิดตรงส่วนท้องได้
ปูแมงมุม(n) spider crab, Syn. ปูชะนี, Count Unit: ตัว
แมงมุม(n) spider, Example: แมงมุมค่อยๆ ชักใยแผ่อาณาเขตไปรอบห้อง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์พวกแมง ที่ปากมีเขี้ยวรูปร่างคล้ายปากคีบและมีอวัยวะรูปทรงคล้ายขายื่นออกมา 1 คู่ ไม่มีหนวด มีหลายชนิด ทุกชนิดที่ขามีโครงสร้างพิเศษซึ่งสามารถถักใยที่ออกมาจากรูเปิดตรงส่วนท้องได้ มีทั้งชนิดถักใยดักสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงมุม[maēngmum] (n) EN: spider  FR: araignée [ f ] ; épeire [ f ]
นกปลีกล้วย[nok plī klūay] (n) EN: spiderhunter  FR: arachnothère [ m ]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[nok plī klūay hū leūang lek] (n, exp) EN: Yellow-eared Spiderhunter  FR: Arachnothère à joues jaunes [ m ]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[nok plī klūay hū leūang yai] (n, exp) EN: Spectacled Spiderhunter  FR: Arachnothère à lunettes [ m ] ; Arachnothère à ventre jaune [ m ]
นกปลีกล้วยลาย[nok plī klūay lāi] (n, exp) EN: Streaked Spiderhunter  FR: Grand Arachnothère [ m ] ; Arachnothère strié [ m ]
นกปลีกล้วยเล็ก[nok plī klūay lek] (n, exp) EN: Little Spiderhunter  FR: Petit Arachnothère [ m ] ; Arachnothère nain [ m ] ; Arachnothère à long bec [ m ]
นกปลีกล้วยปากหนา[nok plī klūay pāk nā] (n, exp) EN: Thick-billed Spiderhunter  FR: Arachnothère à bec épais [ m ] ; Arachnothère à bec robuste [ m ]
นกปลีกล้วยปากยาว[nok plī klūay pāk yāo] (n, exp) EN: Long-billed Spiderhunter  FR: Arachnothère à long bec m ] ; Arachnothère robuste [ m ]
นกปลีกล้วยท้องเทา[nok plī klūay thøng thao] (n, exp) EN: Grey-breasted Spiderhunter  FR: Arachnothère à poitrine grise [ m ] ; Arachnothère modeste [ m ]
ผักเสี้ยน[phaksīen] (n) EN: Wils Spider Flower

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIDER S P AY1 D ER0
SPIDERS S P AY1 D ER0 Z
SPIDERMAN S P AY1 D ER0 M AE0 N
SPIDER-MAN S P AY1 D ER0 M AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spider (n) spˈaɪdər (s p ai1 d @ r)
spiders (n) spˈaɪdəz (s p ai1 d @ z)
spidery (j) spˈaɪdəriː (s p ai1 d @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜘蛛[zhī zhū, ㄓ ㄓㄨ, ] spider #11,795 [Add to Longdo]
标本虫[biāo běn chóng, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] spider beetle [Add to Longdo]
蜘蛛侠[Zhī zhū xiá, ㄓ ㄓㄨ ㄒㄧㄚˊ, / ] Spiderman [Add to Longdo]
蜘蛛雄[zhī zhū xióng, ㄓ ㄓㄨ ㄒㄩㄥˊ, ] Spiderman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spinnenbein { n }spider leg [Add to Longdo]
Spinne { f } [ zool. ] | Spinnen { pl }spider | spiders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウミグモ類;海蜘蛛類[ウミグモるい(ウミグモ類);うみぐもるい(海蜘蛛類), umigumo rui ( umigumo rui ); umigumorui ( umi kumo rui )] (n) sea spiders (Pycnogonida spp.) [Add to Longdo]
クモガニ[kumogani] (n) spider crab [Add to Longdo]
クレオメ[kureome] (n) cleome (esp. the spider flower, Cleome hassleriana) (lat [Add to Longdo]
ゴマフキンチャクフグ[gomafukinchakufugu] (n) spider-eye puffer (Canthigaster amboinensis); ambon toby [Add to Longdo]
シドニージョウゴグモ[shidoni-jougogumo] (n) Sydney funnel-web spider (Atrax robustus) [Add to Longdo]
スパイダ[supaida] (n) { comp } spider [Add to Longdo]
スパイダー[supaida-] (n) spider [Add to Longdo]
スパイダーウェブ[supaida-uebu] (n) spider web [Add to Longdo]
黄金蜘蛛[こがねぐも, koganegumo] (n) (uk) Argiope amoena (an Oriental species of orb-weaving spider) [Add to Longdo]
花蜘蛛[はなぐも;ハナグモ, hanagumo ; hanagumo] (n) (uk) Misumenops tricuspidatus (species of crab spider) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spider \Spi"der\, n.[OE. spi[thorn]re, fr. AS. spinnan to spin;
   -- so named from spinning its web; cf. D. spin a spider, G.
   spinne, Sw. spindel. See {Spin}.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of arachnids
    comprising the order Araneina. Spiders have the mandibles
    converted into poison fangs, or falcers. The abdomen is
    large and not segmented, with two or three pairs of
    spinnerets near the end, by means of which they spin
    threads of silk to form cocoons, or nests, to protect
    their eggs and young. Many species spin also complex webs
    to entrap the insects upon which they prey. The eyes are
    usually eight in number (rarely six), and are situated on
    the back of the cephalothorax. See Illust. under
    {Araneina}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spiders are divided into two principal groups: the
      Dipneumona, having two lungs: and the Tetrapneumona,
      having four lungs. See {Mygale}. The former group
      includes several tribes; as, the jumping spiders (see
      {Saltigradae}), the wolf spiders, or {Citigradae} (see
      under {Wolf}), the crab spiders, or {Laterigradae} (see
      under {Crab}), the garden, or geometric, spiders, or
      {Orbitellae} (see under {Geometrical}, and {Garden}),
      and others. See {Bird spider}, under {Bird}, {Grass
      spider}, under {Grass}, {House spider}, under {House},
      {Silk spider}, under {Silk}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of various other arachnids resembling the
    true spiders, especially certain mites, as the red spider
    (see under {Red}).
    [1913 Webster]
 
   3. An iron pan with a long handle, used as a kitchen utensil
    in frying food. Originally, it had long legs, and was used
    over coals on the hearth.
    [1913 Webster]
 
   4. A trevet to support pans or pots over a fire.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) A skeleton, or frame, having radiating arms or
    members, often connected by crosspieces; as, a casting
    forming the hub and spokes to which the rim of a fly wheel
    or large gear is bolted; the body of a piston head; a
    frame for strengthening a core or mold for a casting, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Spider ant}. (Zool.) Same as {Solitary ant}, under
    {Solitary}.
 
   {Spider crab} (Zool.), any one of numerous species of maioid
    crabs having a more or less triangular body and ten long
    legs. Some of the species grow to great size, as the great
    Japanese spider crab ({Macrocheira Kempferi}), measuring
    sometimes more than fifteen feet across the legs when they
    are extended.
 
   {Spider fly} (Zool.), any one of numerous species of
    parasitic dipterous insects of the family {Hippoboscidae}.
    They are mostly destitute of wings, and live among the
    feathers of birds and the hair of bats. Called also {bird
    tick}, and {bat tick}.
 
   {Spider hunter} (Zool.), any one of several species of East
    Indian sunbirds of the genus {Arachnothera}.
 
   {Spider lines}, filaments of a spider's web crossing the
    field of vision in optical instruments; -- used for
    determining the exact position of objects and making
    delicate measurements. Fine wires, silk fibers, or lines
    on glass similarly placed, are called spider lines.
 
   {Spider mite}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of parasitic mites of the
      genus {Argas} and allied genera. See {Argas}.
    (b) Any one of numerous small mites injurious to plants.
      
 
   {Spider monkey} (Zool.), any one of numerous species of South
    American monkeys of the genus {Ateles}, having very long
    legs and a long prehensile tail.
 
   {Spider orchis} (Bot.), a European orchidaceous plant
    ({Ophrys aranifera}), having flowers which resemble
    spiders.
 
   {Spider shell} (Zool.), any shell of the genus {Pteroceras}.
    See {Pteroceras}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spider
   n 1: predatory arachnid with eight legs, two poison fangs, two
      feelers, and usually two silk-spinning organs at the back
      end of the body; they spin silk to make cocoons for eggs or
      traps for prey
   2: a computer program that prowls the internet looking for
     publicly accessible resources that can be added to a
     database; the database can then be searched with a search
     engine [syn: {spider}, {wanderer}]
   3: a skillet made of cast iron

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spider
 
 
   The Web-walking part of a search engine that collects pages for indexing in
   the search engine's database. Also called a {bot}. The best-known spider is
   Scooter, the web-walker for the Alta Vista search engine.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top