ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speak of the devil

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speak of the devil-, *speak of the devil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speak of the devil[IDM] พูดกวนๆ, See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
speak of the devil[SL] ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speak of the devil. A messenger.พูดของมาร ผู้ส่งสาร Princess Mononoke (1997)
Wow, speak of the devil, here I come.นั่นไง ถามหาก็มาเลย Robots (2005)
- Oh, speak of the devil. My mother.โอ, สวัสดีแม่ผมหน่อย. Transporter 2 (2005)
- Speak of the devil!-แหม พูดยังไม่ทันขาดคำเลย An American Haunting (2005)
- Well, if it... - Oh, my word! Speak of the devil.ตายยากชะมัด Stardust (2007)
Speak of the devil.พูดปุ๊บ มาปั๊บ Confessions of a Shopaholic (2009)
(cell phone rings) Well, speak of the devil.พูดถึงตัวร้าย The Story of Lucy and Jessie (2009)
Speak of the devil.พูดถึงผี ผี็ก็มา Good God, Y'All (2009)
Oh, speak of the devil. Hey. To, uh, to fresh starts.โอ พูดถึงมารร้าย เฮ้ เพื่อการเริ่มต้นใหม่ The Freshmen (2009)
Speak of the devil.พูดถึงก็มาเลย Watchmen (2009)
Ah, speak of the devil.กำลังนึกถึงอยู่พอดี Let Me In (2010)
Speak of the devil. Hello.พูดถึงเก้ง เก้งก็มา ฮัลโหล Easy A (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speak of the devilSpeak of the devil (and he is sure to appear).
speak of the devilSpeak of the devil, here comes Kathy.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal den Teufel nicht an die Wand! [übtr.]Speak of the devil and the devil shows up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  speak of the devil
      v 1: mention someone's name who just then appears

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top