ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snout

S N AW1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snout-, *snout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snout[SL] ยาสูบ (คำที่ใช้ในคุก)
snout[N] จมูกและปากของสัตว์ (เช่น หมู), Syn. nozzle, nose
snout[N] จมูกคน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. nose
snout[N] ส่วนที่ยื่นออกไปด้านหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snout(สเนาทฺ) n. ส่วนที่ยื่นออกของหัวสัตว์,ส่วนที่เป็นจมูกและปากของสัตว์,ปากหมู,นอแรด,ปลายกระบอกฉีด,ปากพ่น,ปากพวย,พวย,หัวเรือ,จมูกคน (โดยที่ใหญ่และโด่งมาก)
snout beetlen. =weevil (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
snout(n) นอแรด,จมูกสัตว์,พวย,ปลายกระบอกฉีด,งวงช้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
Hey. Watch the snout.เฮ้ย ระวังจมูก Happily N'Ever After (2006)
He might be dipping his snout into a different trough, and the fiancée is none the wiser.เขาแอบดวลดาบกับสาวอื่น ดูเหมือนคู่หมั้นเขาไม่ค่อยฉลาดนะ Greatness Achieved (2008)
About his snout poking in your business.ว่ามีอะไรมาขัดขวางธุรกิจของเรา Boxed In (2008)
Fingers? I heard he's got his snout buried in the damn trough.มือเหรอ ฉันได้ยินมาว่าเขา เที่ยวใช้จมูกคุ้ยเขี่ย Firewall (2012)
See its snout?เห็นเขี้ยวมันไหม Confaegion (2013)
You'll get your snout back after.คุณจะได้รับจมูกของคุณกลับมาหลังจาก Starred Up (2013)
What a reception! All right, snouts up.คึกคักกันสุดๆ เอาล่ะ เชิ่ดจมูก The Angry Birds Movie (2016)
Man, it's a snout staircase. Who thinks of that?บันไดจมูกหมูซะด้วย ใครนะช่างคิด The Angry Birds Movie (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอด[N] weevil, See also: snout beetle, Example: ตู้เสื้อผ้าที่บ้านของฉันโดนมอดกินจนเกือบหมด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์ที่เจาะกินเข้าไปในวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดเป็นรูพรุนทั่วไปกับทั้งมีวัสดุผสมมูลขับถ่ายออกมาเป็นขุยเป็นเม็ดเล็กๆ เรียก ขี้มอด ส่วนใหญ่เป็นแมลงปีกแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout   FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
โลมาปากยาว [n. exp.] (lōmā pāk yāo) EN: Long-snouted Spinner Dolphin   
มอด[n.] (møt) EN: weevil ; snout beetle   FR: charançon [m] ; calandre [f]
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake   FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOUT    S N AW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snout    (n) snˈaut (s n au1 t)
snouts    (n) snˈauts (s n au1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnauze {f}; Rüssel {m} | Schnauzen {pl}snout | snouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギンザメ科[ギンザメか, ginzame ka] (n) Chimaeridae (family of shortnose chimaeras, cartilaginous fish with short round snouts) [Add to Longdo]
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail) [Add to Longdo]
テンジクザメ属[テンジクザメぞく, tenjikuzame zoku] (n) Chiloscyllium (genus of carpet sharks or bamboo sharks in the family Hemiscylliidae with long snouts and subterminal nostrils) [Add to Longdo]
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]
ハナナガスズメダイ[, hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus) [Add to Longdo]
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail) [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
ロングスナウトバタフライフィッシュ[, rongusunautobatafuraifisshu] (n) longsnout butterflyfish (Prognathodes aculeatus, was Chaetodon aculeatus) [Add to Longdo]
口先(P);口さき[くちさき, kuchisaki] (n) (1) lip service; mere words; professions; (2) lips; mouth; snout; proboscis; (P) [Add to Longdo]
象虫[ぞうむし, zoumushi] (n) weevil; snout beetle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snout \Snout\ (snout), n. [OE. snoute, probably of Scand, or Low
   German origin; cf. LG. snute, D. snuit, G. schnauze, Sw.
   snut, snyte, Dan. snude, Icel. sn?ta to blow the nose;
   probably akin to E. snuff, v.t. Cf. {Snite}, {Snot},
   {Snuff}.]
   1. The long, projecting nose of a beast, as of swine.
    [1913 Webster]
 
   2. The nose of a man; -- in contempt. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   3. The nozzle of a pipe, hose, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.)
    (a) The anterior prolongation of the head of a gastropod;
      -- called also {rostrum}.
    (b) The anterior prolongation of the head of weevils and
      allied beetles.
      [1913 Webster]
 
   {Snout beetle} (Zool.), any one of many species of beetles
    having an elongated snout and belonging to the tribe
    Rhynchophora; a weevil.
 
   {Snout moth} (Zool.), any pyralid moth. See {Pyralid}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snout \Snout\, v. t.
   To furnish with a nozzle or point.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snout
   n 1: a long projecting or anterior elongation of an animal's
      head; especially the nose [syn: {snout}, {neb}]
   2: informal terms for the nose [syn: {beak}, {honker}, {hooter},
     {nozzle}, {snoot}, {snout}, {schnozzle}, {schnoz}]
   3: beaklike projection of the anterior part of the head of
     certain insects such as e.g. weevils [syn: {snout},
     {rostrum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top