Search result for

ตึกระฟ้า

(23 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตึกระฟ้า-, *ตึกระฟ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกระฟ้า[N] skyscraper, Syn. อาคารสูง, Example: ในประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างตึกระฟ้าติดกันเป็นจำนวนมาก, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่สูงมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตึกระฟ้าน. อาคารที่สูงมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก Home (2009)
Arab people with cash flowing out of their water faucets.- ค่ะ เงินเป็นฟ่อน ตึกระฟ้าเพียบ The Girlfriend Experience (2009)
How the hell are we gonna find some ancient speck of DNA in a skyscraper?เราจะไปหาดีเอ็นเอของคนที่ตายไปตั้งนานแล้ว บนตึกระฟ้าอย่างนี้ได้ยังไง It's a Terrible Life (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
Marcus is gonna tear down the club and build a skyscraper.มาร์คัสคิดจะทุบคลับนี้ทิ้ง แล้วสร้างตึกระฟ้า Burlesque (2010)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
The guy's chipping golf balls off skyscrapers.หมอนั่นตีกอล์ฟบนตึกระฟ้า Withdrawal (2010)
But we've traded the wilderness for pavement, trees for skyscrapers.แต่พวกเราได้แลกความกันดารกับถนนลาดยาง ต้นไม้กับตึกระฟ้า Take It! (2010)
The cause of death regarding a female, who jumped from the roof of a high-rise building in Seoul's Kangnam District 7 days ago has been revealed.สาเหตุการตายเกี่ยวกับหญิงสาว เมื่อวันที่7ที่ผ่านมา นส.ซอยตกลงมาจากตึกระฟ้าแห่งหนึ่ง ในย่านกังนัม ส่งผลให้เธอเสียชีวิตในทันที สาเหตูที่ทำให้เธฮเสียชีวิตได้ถูกเปิดเผยแล้ว Episode #1.2 (2010)
I look up, and a block away is the most magnificent skyscraperผมมองขึ้นไปบนฟ้า และสิ่งที่บดบังสายตาก็คือตึกระฟ้าที่สวยที่สุด I Am Number Nine (2011)
Overlooking the new york skyline, a hundred feet in the air, bathed in moonlight?มองวิวตึกระฟ้าของนิวยอร์ก สูง 100 ฟุตในอากาศ ใต้แสงจันทร์? And Hoarder Culture (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึกระฟ้า[n. exp.] (teukrafā) EN: skyscraper   FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic. - vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skyscraper[N] ตึกสูงมาก, See also: ตึกระฟ้า, อาคารสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
高層ビル[こうそうびる, kousoubiru] (n) ตึกระฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
楼閣[ろうかく, roukaku] (n) ตึกระฟ้า, อาคารสูง , See also: S. 高楼、高殿,

German-Thai: Longdo Dictionary
Wolkenkratzer(n) |der, pl. Wolkenkratzer| ตึกระฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top