ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrug

SH R AH1 G   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrug-, *shrug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrug[VI] ยักไหล่เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ, Syn. jerk
shrug[VT] ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ, Syn. jerk
shrug[N] อาการยักไหล่, See also: การยักไหล่, การยกไหล่, Syn. jerk
shrug off[PHRV] บิดตัวถอด (ผ้า) ออก
shrug off[PHRV] ขจัด, See also: ขับไล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrug(ชรัก) vt. ยักไหล่ (เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือดูถูกหรืออื่น ๆ) vi. ยักไหล่ -Phr. (shrug off ไม่สนใจ เฉยเมย สะบัด สลัด บิดตัวและถอดเสื้อออก) n. เสื้อขนสัตว์เอวสั้นแบบหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
shrug(n) การยกไหล่,การยักไหล่
shrug(vt) ยกไหล่,ยักไหล่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I warned her, but she shrugged her shoulders. "What's it got to do with you?" She said.ผมเตือนหล่อน เเต่หล่อนก็ได้แต่ยักไหล่ เเล้วพูดว่า "คุณจะทําอะไรฉันได้ล่ะ" Rebecca (1940)
They just shrug. Because they hate us, too. I mean, that's the point.เขาก็แค่ยักไหล่ เพราะพวกเขาเกลียดเราเหมือนกัน นั่นล่ะประเด็น Atonement (2007)
Looks like whatever it is just shrugged it off.ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตาม มันเพิ่งจะลอกคราบ Episode #2.4 (2008)
The kid who communicates with grunts and shrugs,เด็กๆ ที่พูดคุยกับ grunts และ shrugs (เพื่อนในจินตนาการ) We're So Happy You're So Happy (2008)
Look, Lynette, you're my friend, and I love you, but as far as knowing if you're any good at your job... (inhales sharply) Enough with the shrugging.ฟังนะ ลินเน็ต เธอเป็นเพื่อนฉัน แล้วฉันก็รักเธอ แต่เท่าที่รู้ว่าเธอทำงานเก่ง ยักไหล่พอแล้ว The Story of Lucy and Jessie (2009)
Four shrugs. I'm out.ยักไหล่ไปสี่ที ฉันเลิกดีกว่า The Story of Lucy and Jessie (2009)
It's longer than my copy of Atlas Shrugged.ยาวซะยิ่งกว่าบทละครหลังข่าวของฉันซะอีก Chuck Versus the Other Guy (2010)
Shrugs. You'll keep wearing the shrugs.เพราะเสื้อคุมไหล่ เธอใส่มันอยู่ตลอด Black Swan (2010)
Take off your shrug, please.ถอดเสื้อคลุมออกด้วยค่ะ Black Swan (2010)
"Catcher in the Rye," "Atlas Shrugged.""แคทเชอร์ อิน เดอะ ไรย์" "แอทลาส ชรักด์" Painless (2011)
So you just shrugged and let it go?คุณเพียงยกไหล่ แล้วก็ปล่อยมันไป Matter of Time (2012)
I will not have my children living in a house where dealing drugs and hurting people and killing people is shrugged off as "shit happens."ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกๆของฉัน อยู่ในบ้าน ที่มีพ่อค้ายาเสพติดอยู่ด้วย และทำร้ายผู้คน และก็ฆ่าผู้คน Fifty-One (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrugHe just shrugged his shoulders.
shrugHe shrugged his shoulders.
shrugHe simply shrugged off my suggestion.
shrugIn North America when a person shrugs his/her shoulders it means "I don't know".
shrugShe gave a shrug of the shoulders.
shrugThe U.S. economy shrugged off the '87 Crash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักไหล่[V] shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
ยัก[V] lift, See also: shrug, raise, move up and down, Syn. ยกขึ้นยกลง, Example: บางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: การยกขึ้นยกลงของอวัยวะบางอย่าง เช่น คิ้ว หรือไหล่ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway   FR: bouger ; remuer ; hausser

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRUG    SH R AH1 G
SHRUGS    SH R AH1 G Z
SHRUGGED    SH R AH1 G D
SHRUGGING    SH R AH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrug    (v) ʃrˈʌg (sh r uh1 g)
shrugs    (v) ʃrˈʌgz (sh r uh1 g z)
shrugged    (v) ʃrˈʌgd (sh r uh1 g d)
shrugging    (v) ʃrˈʌgɪŋ (sh r uh1 g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一笑に付する[いっしょうにふする, isshounifusuru] (exp,vs-s) to laugh something off; to shrug a matter off [Add to Longdo]
肩をすくめる;肩を竦める[かたをすくめる, katawosukumeru] (exp,v1) to shrug one's shoulders [Add to Longdo]
窄める[すぼめる;つぼめる, subomeru ; tsubomeru] (v1,vt) to make narrower; to shut (an umbrella); to shrug (one's shoulders); to purse (one's lips) [Add to Longdo]
竦める[すくめる, sukumeru] (v1,vt) (uk) to shrug (shoulders); to duck (head); to draw back (body) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrug \Shrug\ (shr[u^]g), v. t. [imp. & p. p. {Shrugged}
   (shr[u^]gd); p. pr. & vb. n. {Shrugging} (shr[u^]g"g[i^]ng).]
   [Probably akin to shrink, p. p. shrunk; cf. Dan. skrugge,
   skrukke, to stoop, dial. Sw. skrukka, skruga, to crouch.]
   To draw up or contract (the shoulders), especially by way of
   expressing doubt, indifference, dislike, dread, or the like.
   [1913 Webster]
 
      He shrugs his shoulders when you talk of securities.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrug \Shrug\, v. i.
   To raise or draw up the shoulders, as in expressing doubt,
   indifference, dislike, dread, or the like.
   [1913 Webster]
 
      They grin, they shrug.
      They bow, they snarl, they snatch, they hug. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 shrug \shrug\, n.
   A gesture consisting of drawing up the shoulders, -- a motion
   usually expressing doubt, indifference, or dislike; -- it is
   sometimes accompanied by a slight turning of the hands
   outward or upward. Such a gesture may be made, as in
   answering "who knows" to a question, suggesting utter
   ignorance of an answer and a disinclination to pursue the
   topic further.
   [1913 Webster +PJC]
 
      On Sept. 23, in a major speech in New York, the
      chairman of the Securities and Exchange Commision,
      Arthur Levitt asked the Big Board to spike the rule
      [Rule 390] in the interest of free and unfettered
      markets. . . . Mr. Grasso responded with a shrug,
      saying that he had no plans to kill the rule.
                          --Gretchen
                          Morgenson (N.
                          Y. Times Nov.
                          28, 1999 sect.
                          3 p. 1.
   [PJC]
 
      The Spaniards talk in dialogues
      Of heads and shoulders, nods and shrugs. --Hudibras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrug
   n 1: a gesture involving the shoulders
   v 1: raise one's shoulders to indicate indifference or
      resignation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top