Search result for

ยัก

(79 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยัก-, *ยัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัก[V] lift, See also: shrug, raise, move up and down, Syn. ยกขึ้นยกลง, Example: บางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: การยกขึ้นยกลงของอวัยวะบางอย่าง เช่น คิ้ว หรือไหล่ เป็นต้น
ยัก[V] sting, Example: เธอดึงมือแกกางมีรอยถูกปลายักเป็นรูเลือดไหลแดง, Thai definition: แว้งแทงด้วยเงี่ยง เช่น ปลาดุกยัก
ยัก[V] swing, See also: sway, Example: นักร้องเต้นยักเอวส่ายสะโพกอยู่หน้าเวที, Thai definition: ย้ายข้างไปมา
ยัก[V] embezzle, See also: misappropriate, peculate, Syn. ยักยอก, ยักย้ายถ่ายเท, Example: เขายักเอาเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: แยกหรือกันเอาไว้เสียเอง
ยัก[AUX] even now, See also: even then, nevertheless, Example: ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา, Thai definition: คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง
ยักข์[N] giant, See also: ogre, colossus, Syn. ยักษ์, Count unit: ตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยักท่า[V] trick, See also: dupe, outwit, fool, Syn. ยึกยัก, Example: เขายักท่าอยู่นานกว่าจะยอมชดใช้หนี้
ยักยอก[V] embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต
ยักขินี[N] giantess, Syn. นางยักษ์, Count unit: ตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยักยิ้ม[N] dimple, Syn. ลักยิ้ม, Thai definition: รอยเล็กๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยักก. อาการที่คิ้ว ไหล่ หรือก้น เป็นต้น ยกขึ้นยกลง, ทำให้คิ้ว ไหล่ หรือก้น เป็นต้น ยกขึ้นยกลง, เช่น ยักคิ้ว ยักไหล่ เดินก้นยักไปยักมา
ยักอาการที่ของบางอย่างเยื้องไม่ได้ระดับกัน เช่น สวมเสื้อไหล่ยักไปข้างหนึ่ง
ยักย้ายข้างไปมา เช่น ยักเอว ว่าวปักเป้ายักไปยักมา
ยักแว้งแทงด้วยเงี่ยง เช่น ปลาดุกยัก
ยักแยกหรือกันเอาไว้เสียเอง เช่น ยักเงิน
ยักย้ายที่จากที่เขาแทงไว้เดิมไปลงที่ใหม่ (ใช้ในการแทงถั่วโปเป็นต้น) เช่น ยัก ๒ ไป ๓ ยัก ๓ ไป ๔ ซึ่งเรียกว่า ยัก ๓ ไปครบ
ยักเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต, ยักยอก ก็ว่า.
ยักว. คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดคาด เช่น ไม่ยักจริง ว่าจะมาแล้วไม่ยักมา.
ยักกระสายก. เปลี่ยนน้ำกระสายยาไปตามอาการของโรค, โดยปริยายหมายความว่า เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นหรือวิธีอื่นแทน.
ยักขินีน. นางยักษ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]
Giants in artยักษ์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Giants in literatureยักษ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chest Stretcherยักเงี่ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A...- ยักษ์ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท New Haven Can Wait (2008)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
I'm assuming he has a giant head.ฉันเดาเอาเองนะว่า เขามีหัวขนาดยักษ์ The Itch (2008)
Don't forget about those giant eels.อย่าลืมไอ้ปลาไหลยักษ์สิ Rookies (2008)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
Is we built a gigantic green screen.คือต้องสร้างกรีนสกรีนใหญ่ยักษ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unlike you and your quiet life?คุณรู้อะไรไหม พอมาคิดดูแล้วนะ คุณไม่ยักกะมีข่าวฉาวอะไรเลย Scandal Makers (2008)
He has curly hair.ผมเขาหยักศก Scandal Makers (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway   FR: bouger ; remuer ; hausser
ยักคิ้ว[v. exp.] (yak khiu) EN: raise one's eyebrows   
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds
ยักยอกเงินหลวง[v. exp.] (yakyøk ngoen lūang) EN: embezzle public funds ; misappropriate public funds   FR: détourner des fonds publics
ยักษ์[n.] (yak) EN: giant ; ogre ; demon ; colossus   FR: démon [m] ; monstre [m] ; géant [m] ; ogre [m] ; colosse [m]
ยักษ์[n.] (yak) EN: baron ; magnate ; tycoon   FR: baron [m] ; magnat [m]
ยักษ์[adj.] (yak) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal   FR: géant ; gigantesque ; colossal
ยักษ์ใหญ่[n.] (yak-yai) EN: magnate ; baron   FR: magnat [m] ; roi [m] ; baron [m]
ยักษ์ใหญ่[adj.] (yak-yai) EN: supergiant   FR: gigantesque
ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมัน[n. exp.] (yak-yai nai wongkān nām man) EN: oil baron   FR: magnat du pétrole [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzle[VT] ยักยอกเงิน, See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, Syn. defraud, misappropriate, peculate
giant[N] ยักษ์, See also: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก
giantess[N] ยักษิณี, See also: ยักษี, ยักษ์ผู้หญิง
misappropriate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, Syn. steal, rob, embezzle
ogre[N] ยักษ์กินมนุษย์เป็นอาหาร, Syn. giant
Orion[N] ยักษ์ในเทพนิยายกรีก
peculate[VI] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle
peculate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle
shrug[VI] ยักไหล่เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ, Syn. jerk
shrug[VT] ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ, Syn. jerk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
aswan(แอส'วาน) n. ชื่อเมืองในอียิปต์, เชื่อนยักษ์ที่เมืองนี้., Syn. Aswan, Assuan, Assouan
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image

English-Thai: Nontri Dictionary
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
cognac(n) เหล้าคอนยัก,เหล้าบรั่นดี
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top