ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seventeenth

S EH1 V AH0 N T IY1 N TH   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seventeenth-, *seventeenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seventeenth[ADJ] ลำดับที่สิบเจ็ด, See also: ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดส่วนเท่าๆ กัน
seventeenth[N] ส่วนที่สิบเจ็ด, See also: อายุ 17 ปี, เวลา 17.00 น.
seventeenth[ADV] ในลำดับที่สิบเจ็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seventeenth(เซฟ'เวินทีนธฺ) adj.,n.ที่สิบเจ็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
seventeenth(adj) ที่เจ็ดสิบ
seventeenth(n) ลำดับที่สิบเจ็ด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seventeenth[เซฟ เวินทีน] (adj ) ที่สิบเจ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seventeenthHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
seventeenthHis family dates back to the seventeenth century.
seventeenthMuch of London was destroyed in the seventeenth century.
seventeenthYesterday was my seventeenth birthday.

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVENTEENTH S EH1 V AH0 N T IY1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seventeenth (n) sˌɛvntˈiːnθ (s e2 v n t ii1 n th)
seventeenths (n) sˌɛvntˈiːnθs (s e2 v n t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庚辰[gēng chén, ㄍㄥ ㄔㄣˊ, ] seventeenth year G5 of the 60 year cycle, e.g. 2000 or 2060, #50,815 [Add to Longdo]
第十七[dì shí qī, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧ, ] seventeenth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
siebzehntelseventeenth part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
庚辰[かのえたつ;こうしん, kanoetatsu ; koushin] (n) (See 干支) seventeenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
談林風;檀林風[だんりんふう, danrinfuu] (n) (See 談林派,俳諧) playful style of haikai poetry popularized in the mid-seventeenth century [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seventeenth \Sev"en*teenth`\, a. [From {Seventeen}: cf. AS.
   seofonte['o][eth]a, seofonteoge[eth]a.]
   1. Next in order after the sixteenth; coming after sixteen
    others.
    [1913 Webster]
 
       In . . . the seventeenth day of the month . . . were
       all the fountains of the great deep broken up.
                          --Gen. vii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituting or being one of seventeen equal parts into
    which anything is divided.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seventeenth \Sev"en*teenth`\, n.
   1. The next in order after the sixteenth; one coming after
    sixteen others.
    [1913 Webster]
 
   2. The quotient of a unit divided by seventeen; one of
    seventeen equal parts or divisions of one whole.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) An interval of two octaves and a third.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seventeenth
   adj 1: coming next after the sixteenth in position [syn:
       {seventeenth}, {17th}]
   n 1: position 17 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top