ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-interest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-interest-, *self-interest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. selfishness
self-interest(n) ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความต้องการส่วนบุคคล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง, ประโยชน์ส่วน บุคคล, ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว, ประโยชน์ส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-interestอัตประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Well, groups break down into self-interest during times of scarcity.ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลน The Divide (2011)
But a lifetime of craven self-interest is a nasty habit that you've never been able to break.แต่ความขี้ขลาดเห็นแก่ตัวตลอดชีวิต เป็นนิสัยที่เลวร้าย ที่คุณไม่เคยจะเลิกได้ Nasty Habits (2013)
And I can see that you're not a woman that would... let petty self-interest outweigh... honor... and compassion.และฉันเห็นว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่จะ ปล่อยให้ผลประโยชน์ตนเอง ให้เหนือกว่า.. เกียรติ Lovecraft (2014)
He is so transparent in his self-interest that I kind of respect him.ประโยชน์ของตนเองของเขาว่า ชนิดของฉันเคารพเขา The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
self-interest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-interest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigennutz { m }; eigenes Interesse | in unserem eigenen Interesseself-interest | in our own self-interest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現金[げんきん, genkin] (adj-na, n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P) #8,283 [Add to Longdo]
さもしい[samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
私情[しじょう, shijou] (n) personal feelings; self-interest [Add to Longdo]
私慾[しよく, shiyoku] (n) self-interest [Add to Longdo]
私欲[しよく, shiyoku] (n) self-interest [Add to Longdo]
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n, adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires [Add to Longdo]
打算[ださん, dasan] (n, vs) calculation; self-interest; selfishness [Add to Longdo]
欲得[よくとく, yokutoku] (n) selfishness; self-interest [Add to Longdo]
利益社会[りえきしゃかい, riekishakai] (n) society based on mutual self-interest [Add to Longdo]
利己[りこ, riko] (n) self-interest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-interest \Self`-in"ter*est\, n.
   Private interest; the interest or advantage of one's self.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-interest
   n 1: taking advantage of opportunities without regard for the
      consequences for others [syn: {opportunism}, {self-
      interest}, {self-seeking}, {expedience}]
   2: concern for your own interests and welfare [syn: {egoism},
     {egocentrism}, {self-interest}, {self-concern}, {self-
     centeredness}] [ant: {altruism}, {selflessness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top