ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scarf

S K AA1 R F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarf-, *scarf*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarf(vi) กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scarf(vt) กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม
scarf(n) ผ้าพันคอ, Syn. ascot, cravat, wrapper
scarf(vt) พันด้วยผ้าพันคอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว, ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี, เน็คไท, ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว, คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
scarfpin(สคาร์ฟ'พิน) n. เข็มปักผ้าพันคอ, เข็มปักเน็คไท, เข็มกลัดเน็คไท, เข็มกลัดผ้าพันคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
scarf(n) ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าคล้องคอ, เน็คไท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarfing torch; de-seaming blowpipeคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarfing; de-surfacingการลอกผิว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This scarf is given by your husband, you should thank himผ้าพันคอนั่นเป็นของสามีคุณ คุณควรจะขอบคุณเขามากว่า Failan (2001)
- I have bought the traditional scarf as well but this is my other, slightly special, personal one.-ผมซื้อผ้าพันคอไว้ด้วย แต่ชิ้นนี้ไม่ใช่ พิเศษกว่าสำหรับคุณ Love Actually (2003)
The scarf you bought meฉันกลัวอยู่ว่าเธอซื้อมาให้ฉัน The Guy Was Cool (2004)
Isn't that the same scarf as mine?ผ้าพันคอเหมือนกันเลย ไม่ใช่เหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
So she planned every detail, from the silk scarf she'd hang by tothesuicidenotedetailing her despair.เธอจึงวางแผนอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ ผ้าที่จะใช้ผูกคอ ไปจนถึงจม.ลาตาย ที่ระบายถึงความสิ้นหวัง Now You Know (2007)
Threw her scarf in the ring.จะเข้าร่วมวงด้วย Art Isn't Easy (2007)
And she knit this scarf for me.แล้วเธอก็ถักถ้าพันขอให้ฉันด้วย Unstoppable Marriage (2007)
It should have been my lover's scarf but instead..น่าจะเป็นผ้าพันคอคนรักของฉัน แทนที่จะเป็น... Namastey London (2007)
Honey. That scarf is double cute.หนูจะไปจอยกับเพื่อนๆละ Burning House of Love (2008)
I saw a guy wearing a scarf this morning.เมื่อเช้าฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่ง เขาใส่ผ้าพันคอ Dying Changes Everything (2008)
And became obsessed with this painting... of this woman who had this blue scarf on, holding a baby.และกลายมาเป็นคุณหลงไหล กับภาพวาดนี้ ภาพ ผู้หญิง ผ้าพันคอสีน้ำเงิน อุ้มเด็ก Made of Honor (2008)
So grab your scarf and goggles Let's flyหยิบผ้าพันคอกับแว่นตา แล้วถลาขึ้นฟ้า Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scarfBeth accused her sister, Sally, of tearing her scarf.
scarfI made my orange scarf and white smock very bright, so people would notice them right away.
scarfI'm really sorry, but I seem to have misplaced your scarf.
scarfI've never given anyone a Hermes scarf.
scarfSally admitted that she borrowed the scarf but was not guilty.
scarfShe chose a scarf to wear with the dress.
scarfShe has a scarf around her neck.
scarfShe wore a dark blue scarf.
scarfThe girl had a red scarf around her neck.
scarfThe girl has a scarf around her neck.
scarfThis scarf feels soft.
scarfThis scarf feels soft and smooth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเจียด(n) inscribed cloth for protecting someone from harm, See also: scarf against harm, napkins' sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and, Syn. ผ้ายันต์, ผ้าประเจียด, Example: ก่อนออกรบทหารใช้ผ้าประเจียดผูกคอเพื่อเป็นเครื่องป้องกันอันตราย, Count Unit: ผืน, ชิ้น, Thai Definition: ผ้าลงเลขยันต์ถือกันว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้ ใช้เป็นผ้าผูกคอหรือผูกต้นแขนเป็นต้น
ผ้าคลุมผม(n) scarf

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะซวก[kasūak] (v) EN: wolf down ; scarfe down
ผ้าพันคอ[phāphankhø] (n) EN: scarf  FR: écharpe [ f ] ; foulard [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCARF S K AA1 R F
SCARFF S K AA1 R F
SCARFO S K AA1 R F OW0
SCARFS S K AA1 R F S
SCARFACE S K AA1 R F EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarf (n) skˈaːf (s k aa1 f)
scarfs (n) skˈaːfs (s k aa1 f s)
scarf-pin (n) skˈaːf-pɪn (s k aa1 f - p i n)
scarf-pins (n) skˈaːf-pɪnz (s k aa1 f - p i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围巾[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, / ] scarf; shawl #7,097 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schal { m } | Schals { pl }scarf | scarfs; scarves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカーフ[suka-fu] (n) scarf; (P) [Add to Longdo]
スカーフェイスブレニー[suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti) [Add to Longdo]
ストール[suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P) [Add to Longdo]
マフラー[mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]
襟巻き(P);襟巻[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P) [Add to Longdo]
首巻き;首巻;頸巻き;頸巻;頚巻き;頚巻;首まき[くびまき, kubimaki] (n) (See 襟巻) comforter; muffler; neckerchief; scarf; neckwear [Add to Longdo]
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k, vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k, vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarf \Scarf\, v. t. [Sw. skarfva to eke out, to join together,
   skarf a seam, joint; cf. Dan. skarre to joint, to unite
   timber, Icel. skara to clinch the planks of a boat, G.
   scharben to chop, to cut small.]
    (a) To form a scarf on the end or edge of, as for a joint
      in timber, metal rods, etc.
    (b) To unite, as two pieces of timber or metal, by a scarf
      joint.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarf \Scarf\, n.
    (a) In a piece which is to be united to another by a scarf
      joint, the part of the end or edge that is tapered
      off, rabbeted, or notched so as to be thinner than the
      rest of the piece.
    (b) A scarf joint.
      [1913 Webster]
 
   {Scarf joint}
    (a) A joint made by overlapping and bolting or locking
      together the ends of two pieces of timber that are
      halved, notched, or cut away so that they will fit
      each other and form a lengthened beam of the same size
      at the junction as elsewhere.
    (b) A joint formed by welding, riveting, or brazing
      together the overlapping scarfed ends, or edges, of
      metal rods, sheets, etc.
 
   {Scarf weld}. See under {Weld}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarf \Scarf\ (sk[aum]rf), n. [Icel. skarfr.]
   A cormorant. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarf \Scarf\, n.; pl. {Scarfs}, rarely {Scarves} (sk[aum]rvz).
   [Cf. OF. escharpe a pilgrim's scrip, or wallet (hanging about
   the neck), F. ['e]charpe sash, scarf; probably from OHG.
   scharpe pocket; also (from the French) Dan. skiaerf; Sw.
   sk[aum]rp, Prov. G. sch[aum]rfe, LG. scherf, G. sch[aum]rpe;
   and also AS. scearf a fragment; possibly akin to E. scrip a
   wallet. Cf. {Scarp} a scarf.]
   An article of dress of a light and decorative character, worn
   loosely over the shoulders or about the neck or the waist; a
   light shawl or handkerchief for the neck; also, a cravat; a
   neckcloth.
   [1913 Webster]
 
      Put on your hood and scarf.       --Swift.
   [1913 Webster]
 
      With care about the banners, scarves, and staves. --R.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarf \Scarf\, v. t. [imp. & p. p. {Scarfed}; p. pr. & vb. n.
   {Scarfing}.]
   1. To throw on loosely; to put on like a scarf. "My sea-gown
    scarfed about me." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress with a scarf, or as with a scarf; to cover with a
    loose wrapping. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scarf
   n 1: a garment worn around the head or neck or shoulders for
      warmth or decoration
   2: a joint made by notching the ends of two pieces of timber or
     metal so that they will lock together end-to-end [syn: {scarf
     joint}, {scarf}]
   v 1: masturbate while strangling oneself
   2: unite by a scarf joint
   3: wrap in or adorn with a scarf

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top