ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saucepan

S AO1 S P AE2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saucepan-, *saucepan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saucepan[N] กระทะท้องแบนที่มีฝาปิดและด้ามถือ, Syn. stewpan, pot, vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
saucepan(n) กระทะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
F1 is a Stradivarius violin, NASCAR is banging a saucepan with a wooden spoon.รถสูตรหนึ่งคือไวโอลินสตราดิวาเรียส นาสคาร์คือการเคาะ กระทะด้วยช้อนไม้ Episode #18.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม้อหุงต้ม[n.] (mø hung tom) EN: pan ; saucepan   FR: casserole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUCEPAN    S AO1 S P AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saucepan    (n) sˈɔːspən (s oo1 s p @ n)
saucepans    (n) sˈɔːspənz (s oo1 s p @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平底锅[píng dǐ guō, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˇ ㄍㄨㄛ, / ] saucepan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kasserolle {f}; Stieltopf {m} | Kasserollen {pl}; Stieltöpfe {pl}saucepan | saucepans [Add to Longdo]
Kochtopf {m} | Kochtöpfe {pl}saucepan | saucepans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソースパン[, so-supan] (n) saucepan [Add to Longdo]
小鍋[こなべ, konabe] (n) (See 鍋) small saucepan; small pot [Add to Longdo]
銅鍋[あかなべ, akanabe] (n) copper saucepan; copper pot [Add to Longdo]
[なべ, nabe] (n,n-suf) saucepan; pot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saucepan \Sauce"pan`\, n.
   A small pan with a handle, in which sauce is prepared over a
   fire; a stewpan.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saucepan
   n 1: a deep pan with a handle; used for stewing or boiling

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top