Search result for

saturn

(56 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saturn-, *saturn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Saturn[N] ดาวเสาร์
saturnine[ADJ] เซื่องซึม, See also: หงอย, เงียบๆ, เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ
saturnism[N] โรคสารพิษตะกั่ว
saturnalia[N] การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า, Syn. revelry, spree
saturnalian[N] ผู้เลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า
saturninely[ADV] อย่างเซื่องซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saturn(แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว
saturnine(แซท'เทอนิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว,มีอาการเซื่องซึม
saturnism(แซท'เทอนิสซึม) n. โรคพิษตะกั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
Saturn(n) ดาวพระเสาร์
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saturnine๑. -ตะกั่ว๒. -เหตุตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturnism; plumbism; poisoning, leadภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturn (Planet)ดาวเสาร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait, where's Saturn?เดี๋ยว ดาวเสาร์ไปไหนน่ะ Superhero Movie (2008)
Are we on the planet Saturn?เราอยู่บนดาวเสาร์ใช่ไหม Bit by a Dead Bee (2009)
Main Translators: counteract, Beeni Spot Translator: saturnMain Translators: counteract, Beeni Spot Translator: saturn Episode #1.1 (2009)
Main Translator: pickles Spot Translator: saturnMain Translator: pickles Spot Translator: saturn Episode #1.2 (2009)
Main Translators: saranghae3, yeohweping Spot Translator: saturnMain Translators: saranghae3, yeohweping Spot Translator: saturn Episode #1.3 (2009)
Main Translator: asiandreamer117 Spot Translator: saturnMain Translator: asiandreamer117 Spot Translator: saturn Episode #1.5 (2009)
Spot Translator: saturnSpot Translator: saturn Episode #1.6 (2009)
Beeni Spot Translator: saturnBeeni Spot Translator: saturn Episode #1.8 (2009)
Spot Translator: saturnSpot Translator: saturn Episode #1.9 (2009)
Main Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeansMain Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeans Episode #1.13 (2009)
I have projected that Nero will travel pass Saturn.ผมคำนวณดูแล้ว นีโรจะเดินทางผ่านดาวเสาร์ครับ Star Trek (2009)
If Mr. Scott can get us to warp factor 4... and if we drop out of warp behind one of Saturn's moons, say Titan.ถ้าคุณสก็อตวาปเราไปที่เซ็กเตอร์ 4 แล้ว... เราออกจากการวาปไปหลบหลังดาวบริวารของดาวเสาร์ อย่าง... Star Trek (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาร์[N] Saturn, Syn. ดาวเสาร์, Example: ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที่สุด ถึง 18 ดวง, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 6 ในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวเส้นศูนย์สูตร 120,000 กิโลเมตร มีวงแหวนล้อมรอบซึ่งเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์, Notes: (สันสกฤต)
ดาวเสาร์[N] Saturn, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่หกจากดวงอาทิตย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพระเสาร์[n. prop.] (dāo Phra Sao ) EN: Saturn   FR: Saturne
ดาวเสาร์[n. prop.] (Dāosao ) EN: Saturn   FR: Saturne
ผีเสื้อพระเสาร์ธรรมดา[n. exp.] (phīseūa phra sao thammadā) EN: Common Saturn   
พระเสาร์[n. prop.] (phra sao ) EN: Saturn   FR: Saturne [f]
เสาร์[n. prop.] (Sao ) EN: Saturn   FR: Saturne

CMU English Pronouncing Dictionary
SATURN    S AE1 T ER0 N
SATURNS    S AE1 T ER0 N Z
SATURN'S    S AE1 T ER0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Saturn    (n) (s a1 t @ n)
saturnine    (j) (s a1 t @ n ai n)
saturnalia    (n) (s a2 t @ n ei1 l i@)
saturnalias    (n) (s a2 t @ n ei1 l i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saturn {m} [astron.] | Ringe des SaturnsSaturn | rings of Saturn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
サターン[, sata-n] (n) Saturn; (P) [Add to Longdo]
セガサターン[, segasata-n] (n) {comp} Sega Saturn [Add to Longdo]
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]
鎮星[ちんせい, chinsei] (n) (See 土星) Saturn (planet) [Add to Longdo]
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet) [Add to Longdo]
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] Saturn (planet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saturn \Sa"turn\, n. [L. Saturnus, literally, the sower, fr.
   serere, satum, to sow. See {Season}.]
   1. (Roman Myth.) One of the elder and principal deities, the
    son of Coelus and Terra (Heaven and Earth), and the father
    of Jupiter. The corresponding Greek divinity was Kro`nos,
    later CHro`nos, Time.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) One of the planets of the solar system, next in
    magnitude to Jupiter, but more remote from the sun. Its
    diameter is seventy thousand miles, its mean distance from
    the sun nearly eight hundred and eighty millions of miles,
    and its year, or periodical revolution round the sun,
    nearly twenty-nine years and a half. It is surrounded by a
    remarkable system of rings, and has eight satellites.
    [1913 Webster]
 
   3. (Alchem.) The metal lead. [Archaic]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Saturn
   n 1: a giant planet that is surrounded by three planar
      concentric rings of ice particles; the 6th planet from the
      sun
   2: (Roman mythology) god of agriculture and vegetation;
     counterpart of Greek Cronus; "Saturday is Saturn's Day"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top