Search result for

satellite

(99 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satellite-, *satellite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satellite[N] ดาวเทียม, See also: ดาวเทียมสื่อสาร, Syn. space satellite, orbital rocket
satellite[N] ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite[N] ประเทศบริวาร, Syn. protectorate, buffer state
satellite[N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower
satellite[ADJ] เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite[VT] ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteดาวบริวาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite phoneโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite solar power stationดาวเทียมผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
satellite state; state, satelliteรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
satellite1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม, 1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งไปโคจรอยู่รอบโลกเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Satellite Community ชุมชนรอบเมือง
บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ อย่างหนาแน่นและอยู่ติดกับเมืองใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
They don't wanna be spotted by satellites.พวกเขาไม่อยากให้ดาวเทียมเห็น Babylon A.D. (2008)
Our satellites have spotted two vehicles leaving the compound.ดาวเทียมของเราพบรถสองคันกำลังออกไป Babylon A.D. (2008)
We have a satellite locked on one of their camps there.เราล้อคเป้าดาวเทียมไว้ที่ค่ายมันแล้ว Vantage Point (2008)
Mr. President, the Chiefs have a satellite lock on their village.ท่านครับ,แม่ทัพล๊อค เป้าดาวเทียมที่หมู่บ้านแล้ว Vantage Point (2008)
Our satellites are running a trace on it, as we speak.ดาวเทียมของเรากำลังตามรอยมันอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I was gonna get one of them new portable satellite radios.ฉันอยากได้วิทยุผ่านดาวเทียว ที่พกพาได้ด้วยตัวใหม่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What the fuck you need a satellite radio for?อะไรกัน คุณจะเอา วิทยุผ่านดาวเทียมไปเพื่ออะไร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Moving satellite search to sector Alpha 43.** ย้ายดาวเทียมไปค้นหาที่เขต A43 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Satellites, heat signatures.ดาวเทียมตรวจจับสัญญาณความร้อน WarGames: The Dead Code (2008)
- My satellite dish?-จานดาวเทียมของผมล่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Satellite radio.วิทยุดาวเทียม Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satelliteA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
satelliteCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
satelliteFor the first time a satellite was launched into orbit.
satelliteHow many satellites have been put into orbit round the earth?
satelliteImages taken by the JAXA Earth observation satellite, 'Daichi'.
satelliteIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
satelliteLater the personal guards of kings were called satellites.
satellitePut a satellite into orbit.
satelliteSome satellites have exploded or collided.
satelliteThe artificial satellite launched at the cost of the welfare budget did not work properly.
satelliteThe artificial satellite was launched into the orbit.
satelliteThe launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาวเทียม[N] satellite, Example: มีอยู่เพียงไม่กี่ชาติที่สามารถผลิตจรวดที่นำดาวเทียมออกไปยังอวกาศ, Count unit: ดวง, Thai definition: วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์ เพื่อให้โคจรรอบโลกหรือรอบเทห์ฟากฟ้าอื่น มีอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก
เมืองบริวาร[N] satellite town, Example: นักวิจัยจุฬาฯ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ต้องจำกัดความเจริญด้วยการสร้าง “เมืองบริวาร” 4 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ดาวบริวาร[n.] (dāo børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite   FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem samrūat) EN: observation satellite   FR: satellite d'observation [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
จานดาวเทียม[n. exp.] (jān dāothīem) EN: satellite dish   FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
เมืองบริวาร[n. exp.] (meūang børiwān) EN: satellite town   FR: ville satellite [f] ; cité satellite [f]
ประเทศบริวาร[n. exp.] (prathēt børiwān) EN: satellite country   FR: pays satellite [m]
ยิงดาวเทียม[v. exp.] (ying daothiam) EN: launch an artificial satellite   

CMU English Pronouncing Dictionary
SATELLITE    S AE1 T AH0 L AY2 T
SATELLITES    S AE1 T AH0 L AY2 T S
SATELLITE'S    S AE1 T AH0 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satellite    (n) (s a1 t @ l ai t)
satellites    (n) (s a1 t @ l ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenstelle {f}satellite station [Add to Longdo]
Nachrichtenaustausch {m} über Satellitensatellite communication [Add to Longdo]
Satellit {m} | Satelliten {pl}satellite | satellites [Add to Longdo]
Satellitenbild {n}; Satellitenfoto {n}satellite picture [Add to Longdo]
Satellitenschüssel {f} [ugs.]satellite dish [Add to Longdo]
Satellitenstaat {m}satellite state [Add to Longdo]
Satellitenstadt {f}satellite town [Add to Longdo]
Satellitenübertragung {f}satellite transmission [Add to Longdo]
Satellitenverfolgung {f}satellite tracking [Add to Longdo]
Trabantenstadt {f} | Trabantenstädte {pl}satellite town | satellite towns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT [Add to Longdo]
ガリレイ衛星;ガリレオ衛星[ガリレイえいせい(ガリレイ衛星);ガリレオえいせい(ガリレオ衛星), garirei eisei ( garirei eisei ); garireo eisei ( garireo eisei )] (n) Galilean satellites [Add to Longdo]
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite [Add to Longdo]
コムサット[, komusatto] (n) comsat; communications satellite [Add to Longdo]
サテライト[, sateraito] (n) satellite; (P) [Add to Longdo]
サテライトオフィス[, sateraitoofisu] (n) satellite office [Add to Longdo]
サテライトコンピューター[, sateraitokonpyu-ta-] (n) {comp} satellite computer [Add to Longdo]
サテライトスタジオ[, sateraitosutajio] (n) satellite studio [Add to Longdo]
サテライトステーション[, sateraitosute-shon] (n) satellite station [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫视[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] satellite TV; abbr. of 衛星電視|卫星电视, #10,733 [Add to Longdo]
卫星图[wèi xīng tú, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ, / ] satellite photo [Add to Longdo]
卫星图像[wèi xīng tú xiàng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] satellite photo [Add to Longdo]
卫星电视[wèi xīng diàn shì, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] satellite TV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satellite \Sat"el*lite\, n. [F., fr. L. satelles, -itis, an
   attendant.]
   1. An attendant attached to a prince or other powerful
    person; hence, an obsequious dependent. "The satellites of
    power." --I. Disraeli.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A secondary planet which revolves about another
    planet; as, the moon is a satellite of the earth. See
    {Solar system}, under {Solar}.
    [1913 Webster]
 
   {Satellite moth} (Zool.), a handsome European noctuid moth
    ({Scopelosoma satellitia}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satellite \Sat"el*lite\, a. (Anat.)
   Situated near; accompanying; as, the satellite veins, those
   which accompany the arteries.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satellite
   adj 1: surrounding and dominated by a central authority or
       power; "a city and its satellite communities"
   n 1: man-made equipment that orbits around the earth or the moon
      [syn: {satellite}, {artificial satellite}, {orbiter}]
   2: a person who follows or serves another [syn: {satellite},
     {planet}]
   3: any celestial body orbiting around a planet or star
   v 1: broadcast or disseminate via satellite

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 satellite [satɛlit]
   satellite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top