ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sands

S AE1 N D Z   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sands-, *sands*, sand
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sandstone[N] หินทราย, Syn. arkrose, freestone, brownstone
sandstorm[N] พายุทราย, Syn. dust storm, high wind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)

English-Thai: Nontri Dictionary
sandstone(n) หินทราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sandstoneหินทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sandstoneหินทราย [TU Subject Heading]
sandstonesandstone, หินทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sandstoneหินทราย, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายเล็ก ๆ เกาะกันแน่นจนเป็นหิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ My lover stands on golden sands ♪ Mr. President,"ท่านประธานาธิบดี ผมรู้ว่าท่านเข้าใจดีเพียงใดว่า Rules Don't Apply (2016)
A lifetime ago when I yet stood beneath the roof of the House of Batiatus... my doctore Oenomaus demanded answer from those recruits who sought glory upon the sands of the arena.ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเมื่อฉันยังคง ภายใต้หลังคาของบ้านของ Batiatus ... ... เรียกร้อง doctore Oenomaus ของฉัน การตอบสนองจากการรับสมัครที่ค้นหา ara -On ทรายของเวที Separate Paths (2013)
I can use a tear of a dragon and a pinch of the sands of time, but don't bother wrapping it up.ผมอยากได้น้ำตามังกร และทรายแห่งเวลาหยิบมือหนึ่ง ไม่ต้องเสียเวลาห่อของนะครับ As Time Goes By (2013)
My blood, an angel feather, tears of a dragon, a pinch of the sands of time --เลือดของฉัน ขนปีกเทวทูต น้ำตามังกร As Time Goes By (2013)
Seconds! The sands of the hourglass appear to be speeding up.ไม่ถึง มันดูไหลเร็วขึ้น Fae-ge Against the Machine (2013)
Yes, I was there upon the sands when you became a god of the arena!ใช่ผมมีอยู่บนหาดทราย เมื่อคุณกลายเป็นพระเจ้า ของเวที! Sacramentum (2012)
We at last face each other upon the sands as Melitta always feared.ขณะที่ต้องเผชิญกับแต่ละอื่น ๆ ที่ผ่านมา เมื่อทราย เป็น Melitta กลัวเสมอ Chosen Path (2012)
I fear for those that dare take the sands against you.ข้ากลัวผู้ที่กล้า ใช้ทรายกับเจ้า A Place in This World (2012)
when the only things waiting for us on shore are the sands of time.ในเมื่อสิ่งเดียวที่รอเราอยู่บนชายหาด คือทรายแห่งกาลเวลา Biology 101 (2011)
Jack, our sands be all but run.แจ๊ค ยุคของเราใกล้หมดแล้ว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
A container holding the fabled Sands of Time.มีพลังแห่งอารยธรรมโบราณ ซึ่งบรรจุทรายแห่งกาลเวลา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The Sands of Time would no longer be contained.จะไม่สามารถรับทรายไว้ได้อีกต่อไป Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sandsHis sands are running out.
sandsIt is a lot of fun picking various shells on the sands.
sandsSeveral children are playing on the sands.
sandsThe sands are running out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินทราย[N] sandstone, Example: บันไดแห่งนี้สร้างด้วยหินทราย, Thai definition: ชื่อหินชั้นที่ประกอบด้วยทรายเกือบล้วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินทราย[n.] (hinsāi) EN: sandstone   FR: grès [m] ; pierre de sable [f]
หน่วยหมื่น[n. exp.] (nūay-meūn) EN: ten thousands   FR: dizaine de millier [f]
หน่วยพัน[n. exp.] (nūay-phan) EN: thousands   FR: millier [m]
หน่วยแสน[n. exp.] (nūay-saēn) EN: hundred thousands   FR: centaine de millier [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SANDS    S AE1 N D Z
SANDSTONE    S AE1 N D S T OW2 N
SANDSTONE    S AE1 N S T OW2 N
SANDSTORM    S AE1 N D S T AO2 R M
SANDSTROM    S AE1 N D S T R AH0 M
SANDSTORMS    S AE1 N D S T AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sands    (v) sˈændz (s a1 n d z)
sandshoes    (n) sˈændʃuːz (s a1 n d sh uu z)
sandstone    (n) sˈændstoun (s a1 n d s t ou n)
sandstorm    (n) sˈændstɔːm (s a1 n d s t oo m)
sandstorms    (n) sˈændstɔːmz (s a1 n d s t oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砂岩[shā yán, ㄕㄚ ㄧㄢˊ, ] sandstone, #29,883 [Add to Longdo]
沙暴[shā bào, ㄕㄚ ㄅㄠˋ, ] sandstorm, #78,767 [Add to Longdo]
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] sandstorm [Add to Longdo]
沙岩[shā yán, ㄕㄚ ㄧㄢˊ, ] sandstone [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandsack {n} | Sandsäcke {pl}sandbag | sandbags [Add to Longdo]
Sandsack {m} (Boxen)punching bag; punchbag [Add to Longdo]
Sandstein {m} | Sandsteine {pl}sandstone | sandstones [Add to Longdo]
Sandstein {m} | Sandsteine {pl}freestone | freestones [Add to Longdo]
Sandstrahlen {n}sandblast [Add to Longdo]
Sandstrahlgebläse {n}sandblaster; sander [Add to Longdo]
Sandstrand {m}sandy beach [Add to Longdo]
Sandsturm {m} | Sandstürme {pl}sandstorm | sandstorms [Add to Longdo]
sandstrahlen | sandstrahlend | sandgestrahltto blast clean; to sandblast | blasting clean; sandblasting | sandblasted [Add to Longdo]
Sandstrandläufer {m} [ornith.]Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルサンド[, oirusando] (n) oil sands; tar sands; bituminous sands [Add to Longdo]
サンドストーム[, sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
サンドストーン[, sandosuto-n] (n) sandstone [Add to Longdo]
何千[なんぜん, nanzen] (n) many thousands; (P) [Add to Longdo]
何万年[なんまんねん, nanmannen] (n-t) (See 万年) tens of thousands of years [Add to Longdo]
幾千[いくせん, ikusen] (n) thousands [Add to Longdo]
幾千と云う人[いくせんというひと, ikusentoiuhito] (n) thousands of people [Add to Longdo]
虎鱚[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
五桁[ごけた, goketa] (n) five-digit number; "ten thousands" column [Add to Longdo]
砂岩[さがん;しゃがん, sagan ; shagan] (n) sandstone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
砂浜[すなはま, sunahama] Sandstrand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sands
      n 1: the region of the shore of a lake or sea or ocean [syn:
           {littoral}, {litoral}, {littoral zone}, {sands}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top