Search result for

salmon

(66 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salmon-, *salmon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salmon[N] ปลาแซลมอน, See also: เนื้อปลาแซลมอน
salmonella[N] เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร, See also: เชื้อแซลโมเนลล่า
salmon pink[ADJ] ซึ่งมีสีชมพูอมส้ม, See also: ซึ่งมีสีชมพอ่อน, ซึ่งมีสีเนื้อปลาแซลมอน, Syn. salmon
salmonellae[N] เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร, See also: เชื้อแซลโมเนลล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salmon(แซล'เมิน) n. ปลาแซลมอน
salmonella(แซลมะเนล'ละ) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนกลมจำพวกหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแก่คนและสัตว์เลือดอุ่น pl. Salmonellae

English-Thai: Nontri Dictionary
salmon(n) ปลาแซลมอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salmonellaซาลโมเนลลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salmonellaซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Salmonella food poisoningอาหารเป็นพิษจากซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Salmonella infection in poultryการติดเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Salmonella infectionsการติดเชื้อซัลโมเนลลา [TU Subject Heading]
Salmonella paratyphi Aซัลโมเนลลา พาราไทฟี เอ [TU Subject Heading]
Salmonella typhiซัลโมเนลลา ไทฟี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a salmon returning to the stream where it was born.เหมือนปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำไปยังที่ที่มันเกิด Birthmarks (2008)
I was planning on grilling a salmon for dinner.ฉันวางแผนไว้ว่า จะย่างแซลมอนเป็นมือค่ำ Nights in Rodanthe (2008)
I had a pretty good idea she wasn't just trawling for salmon.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้อยากไปตกแซลม่อนแน่ Dirt Nap (2008)
It's nice. Is it salmon-colored?\ นั้น สีชมพูอ่อนป่ะ? I Love You, Beth Cooper (2009)
- I'll have the trout, please. - I'll have the salmon.ฉันขอปลาเทร้า/N ฉันขอแซลมอน Confessions of a Shopaholic (2009)
- Ms. Bloomwood! - OK. Salmon here.คุณบลูมวู๊ด /N โอเค แซลมอนมาแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
Right, uh, ladies and gentlemen, tonight we will be serving the, uh, brook trout and wild smoked salmon.ใช่ เออ สุภาพบุรุษและสตรี /N คืนนี้เราจะเสิร์ฟ... .. เออ บรุค เทร้า/N และแซลมอนรมควัน Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, Alicia, remind me. Were you a salmon or a trout?โอ้ อลิเชีย ลืมไป /N คุณสั่งแซลมอนหรือ เทร้านะ Confessions of a Shopaholic (2009)
What, is she debuting a new salmon puff?อะไร เธอกำลังจะเปิดตัวแซลมอลพัฟหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
Blackened salmon?แซลม่อนราดน้ำเกรวี่เคจัน The Gothowitz Deviation (2009)
Some salmon en croute or perhaps some coq au vin?งั้นเอา 'แซลมอนอองคุต' หรือ 'ค็อกคูวัง' ดีมั้ยคะ? Careful the Things You Say (2009)
You wanna end up on a plate next to the salmon, keep it up.คุณอยากกินจานที่อยู่ข้างๆ แซลมอน ก็กินสิ Careful the Things You Say (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salmonGive me three pieces of salmon.
salmonSalmon go up the river and lay their eggs in the sand.
salmonSalmon lay their eggs in fresh water.
salmonThe fish tasted like salmon.
salmonThe rest of us all had the smoked salmon.
salmonThis is a salmon that came up the river.

CMU English Pronouncing Dictionary
SALMON    S AE1 M AH0 N
SALMOND    S AE1 L M AH0 N D
SALMONS    S AE1 M AH0 N Z
SALMONSON    S AA0 L M OW1 N S AH0 N
SALMONELLA    S AE2 L M AH0 N EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salmon    (n) (s a1 m @ n)
salmonella    (n) (s a1 l m @ n e1 l @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lachsrosa {n}salmon pink [Add to Longdo]
Salmonellen {pl}salmonellea [Add to Longdo]
Salmonellenerkrankung {f}salmonellosis [Add to Longdo]
Salmonellenvergiftung {f} [med.]salmonella poisoning [Add to Longdo]
Salmonglanzvogel {m} [ornith.]Dusky-backed Jacamar [Add to Longdo]
Lachs {m} [zool.] | Lachse {pl}salmon | salmon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus [Add to Longdo]
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr [Add to Longdo]
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta) [Add to Longdo]
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae) [Add to Longdo]
キングサーモン[, kingusa-mon] (n) king salmon [Add to Longdo]
コクチマス属[コクチマスぞく, kokuchimasu zoku] (n) (See シロマス属,コレゴヌス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
コレゴヌス属[コレゴヌスぞく, koregonusu zoku] (n) (See シロマス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes [Add to Longdo]
サーモン[, sa-mon] (n) salmon; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三文鱼[sān wén yú, ㄙㄢ ㄨㄣˊ ㄩˊ, / ] salmon [Add to Longdo]
伤寒沙门氏菌[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
撒尔孟[Sā ěr mèng, ㄙㄚ ㄦˇ ㄇㄥˋ, / ] Salmon (name) [Add to Longdo]
撒门[Sǎ mén, ㄙㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] Salmon (son of Nashon) [Add to Longdo]
沙门氏菌[shā mén shì jūn, ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] Salmonella [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, ] salmon [Add to Longdo]
鲑鱼[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, / ] salmon; trout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salmon \Salm"on\ (s[a^]m"[u^]n), n.; pl. {Salmons} (-[u^]nz) or
   (collectively) {Salmon}. [OE. saumoun, salmon, F. saumon, fr.
   L. salmo, salmonis, perhaps from salire to leap. Cf. {Sally},
   v.]
   1. (Zool.) Any one of several species of fishes of the genus
    {Salmo} and allied genera. The common salmon ({Salmo
    salar}) of Northern Europe and Eastern North America, and
    the California salmon, or quinnat, are the most important
    species. They are extensively preserved for food. See
    {Quinnat}.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   Note: The salmons ascend rivers and penetrate to their head
      streams to spawn. They are remarkably strong fishes,
      and will even leap over considerable falls which lie in
      the way of their progress. The common salmon has been
      known to grow to the weight of seventy-five pounds;
      more generally it is from fifteen to twenty-five
      pounds. Young salmon are called parr, peal, smolt, and
      grilse. Among the true salmons are:
 
   {Black salmon}, or {Lake salmon}, the namaycush.
 
   {Dog salmon}, a salmon of Western North America
    ({Oncorhynchus keta}).
 
   {Humpbacked salmon}, a Pacific-coast salmon ({Oncorhynchus
    gorbuscha}).
 
   {King salmon}, the quinnat.
 
   {Landlocked salmon}, a variety of the common salmon (var.
    Sebago), long confined in certain lakes in consequence of
    obstructions that prevented it from returning to the sea.
    This last is called also {dwarf salmon}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among fishes of other families which are locally and
      erroneously called salmon are: the pike perch, called
      {jack salmon}; the spotted, or southern, squeteague;
      the cabrilla, called {kelp salmon}; young pollock,
      called {sea salmon}; and the California yellowtail.
      [1913 Webster]
 
   2. A reddish yellow or orange color, like the flesh of the
    salmon.
    [1913 Webster]
 
   {Salmon berry} (Bot.), a large red raspberry growing from
    Alaska to California, the fruit of the {Rubus Nutkanus}.
    
 
   {Salmon killer} (Zool.), a stickleback ({Gasterosteus
    cataphractus}) of Western North America and Northern Asia.
    
 
   {Salmon ladder}, {Salmon stair}. See {Fish ladder}, under
    {Fish}.
 
   {Salmon peel}, a young salmon.
 
   {Salmon pipe}, a certain device for catching salmon. --Crabb.
 
   {Salmon trout}. (Zool.)
    (a) The European sea trout ({Salmo trutta}). It resembles
      the salmon, but is smaller, and has smaller and more
      numerous scales.
    (b) The American namaycush.
    (c) A name that is also applied locally to the adult black
      spotted trout ({Salmo purpuratus}), and to the steel
      head and other large trout of the Pacific coast.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salmon \Salm"on\, a.
   Of a reddish yellow or orange color, like that of the flesh
   of the salmon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceratodus \Ce*rat"o*dus\, n. [NL., fr. Gr. ke`ras, ke`ratos horn
   + ? tooth.] (Zool.)
   A genus of ganoid fishes, of the order Dipnoi, first known as
   Mesozoic fossil fishes; but recently two living species have
   been discovered in Australian rivers. They have lungs so well
   developed that they can leave the water and breathe in air.
   In Australia they are called {salmon} and {baramunda}. See
   {Dipnoi}, and {Archipterygium}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salmon
   adj 1: of orange tinged with pink [syn: {pink-orange}, {pinkish-
       orange}, {salmon}]
   n 1: any of various large food and game fishes of northern
      waters; usually migrate from salt to fresh water to spawn
   2: a tributary of the Snake River in Idaho [syn: {Salmon},
     {Salmon River}]
   3: flesh of any of various marine or freshwater fish of the
     family Salmonidae
   4: a pale pinkish orange color

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top