ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sabre

S EY1 B ER0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sabre-, *sabre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabre[N] ดาบโค้ง, Syn. saber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sabre(เซ'เบอะ) n. =saber (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
sabre(n) กระบี่
sabre(vt) ฟันด้วยกระบี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can have my Buick La Sabre... and name it anything you want.เอารถบิวอิค ลา เซเบอร์ ของฉันไปใช้ก่อนก็ได้ อยากตั้งชื่ออะไรก็ตามใจ Never Been Kissed (1999)
La Sabre.ลา เซเบอร์ Never Been Kissed (1999)
All this sabre-rattling.ลุกขึ้น Anna and the King (1999)
Let's show him what happens when he messes with sabres.ให้พวกเขาได้รู้จักเสือเขี้ยวดาบซะบ้าง. Ice Age (2002)
Sabres were closing in on him.พวกเสือเขี้ยวดาบเกือบถึงตัวเขา. Ice Age (2002)
I wouldn't know. Sabres don't feel fear.ฉันไม่รู้ ซาเบรส ไม่รู้สึกกลัว Ice Age: The Meltdown (2006)
It's better known as a sabre-toothed cat. It's a real natural-born killer.เราเรียกมันว่า เสือเขี้ยวดาบ นักล่าตัวฉกาจเลยล่ะ Episode #2.2 (2008)
It's a smilodon, better known as a sabre-toothed cat.มันคือ สไมโลดอน หรือเรียกกันติดปากว่า เสือเขี้ยวดาบ Episode #2.3 (2008)
The sabre tooth,เขี้ยวดาบ Episode #2.3 (2008)
- Sabre tooth? !เสือเขี้ยวดาบอย่างนั้นหรือ? Episode #2.3 (2008)
She's hiding the sabre tooth. I'm at her house.เธอซ่อนเสือนั่นไว้ มันอยู่ที่นี่บ้านเธอ Episode #2.3 (2008)
Sabre-2, this is Sabre-1.ซาบรี-2 นี่คือซาบรี-1 Playing Cards with Coyote (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบ[N] sword, See also: sabre, saber, Syn. กระบี่, พระแสง, Example: อัศวินในสมัยก่อนนิยมประลองดาบกันบนหลังม้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มักใช้เป็นอาวุธสำหรับฟันแทง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบ[n.] (dāp) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m] ; glaive [m] (vx)
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
หั่นงบประมาณ[v. exp.] (han ngoppramān) EN: slash the budget   FR: sabrer dans le budget
กระบี่[n.] (krabī) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SABRE    S EY1 B ER0
SABRES    S EY1 B ER0 Z
SABRETECH    S EY1 B ER0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sabre    (v) sˈɛɪbər (s ei1 b @ r)
sabred    (v) sˈɛɪbəd (s ei1 b @ d)
sabres    (v) sˈɛɪbəz (s ei1 b @ z)
sabre-toothed    (j) sˈɛɪbə-tuːθt (s ei1 b @ - t uu th t)
sabre-rattling    (n) sˈɛɪbə-rætlɪŋ (s ei1 b @ - r a t l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säbelhieb {m} | Säbelhiebe {pl}sabre cut; saber cut [Am.] | sabre cuts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーベルタイガー[, sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
セイバー(P);セーバー;サーベル;サーブル[, seiba-(P); se-ba-; sa-beru ; sa-buru] (n) (サーブル is usu. in fencing; サーベル in cavalry) sabre (fre [Add to Longdo]
ライトセーバー[, raitose-ba-] (n) light sabre (saber) (as in the Star Wars films) [Add to Longdo]
回し引き鋸;回し引きのこぎり[まわしびきのこぎり, mawashibikinokogiri] (n) bracket saw; sabre saw; saber saw [Add to Longdo]
偽黒筋銀宝[にせくろすじぎんぽ;ニセクロスジギンポ, nisekurosujiginpo ; nisekurosujiginpo] (n) (uk) sabre-toothed blenny (Aspidontus taeniatus) [Add to Longdo]
軍刀[ぐんとう, guntou] (n) saber; sabre; side arms; service sword [Add to Longdo]
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) [Add to Longdo]
剣歯虎[けんしこ, kenshiko] (n) (obsc) saber-toothed tiger (sabre) [Add to Longdo]
正義の剣[せいぎのけん, seiginoken] (n) light sabre (saber) (from the Star Wars films) (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saber \Sa"ber\, Sabre \Sa"bre\, v. t. [imp. & p. p. {Sabered}or
   {Sabred}; p. pr. & vb. n. {Sabering} or {Sabring}.] [Cf. F.
   sabrer.]
   To strike, cut, or kill with a saber; to cut down, as with a
   saber.
   [1913 Webster]
 
      You send troops to saber and bayonet us into
      submission.               --Burke.
   [1913 Webster] Saberbill

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saber \Sa"ber\, Sabre \Sa"bre\, n. [F. sabre, G. s[aum]bel; of
   uncertain origin; cf. Hung. sz['a]blya, Pol. szabla, Russ.
   sabla, and L. Gr. zabo`s crooked, curved.]
   A sword with a broad and heavy blade, thick at the back, and
   usually more or less curved like a scimiter; a cavalry sword.
   [1913 Webster]
 
   {Saber fish}, or {Sabre fish} (Zool.), the cutlass fish.
    [1913 Webster] Saber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sabre \Sa"bre\, n. & v.
   See {Saber}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sabre
   n 1: a fencing sword with a v-shaped blade and a slightly curved
      handle [syn: {saber}, {sabre}]
   2: a stout sword with a curved blade and thick back [syn:
     {cavalry sword}, {saber}, {sabre}]
   v 1: cut or injure with a saber [syn: {sabre}, {saber}]
   2: kill with a saber [syn: {saber}, {sabre}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SABRE
     Semi-Automatic Business Related Environment (OS, IBM 7090)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top