Search result for

กระบี่

(42 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระบี่-, *กระบี่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขุนกระบี่[ขุน-กระ-บี่] (name ) หนุมาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบี่[N] monkey, Syn. ลิง, Example: กระบี่ หมายถึง ลิง คำนี้ใช้ในวรรณคดี, Count unit: ตัว
กระบี่[N] Krabi, Syn. จังหวัดกระบี่, Example: ฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทย ซึ่งมีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ฝนจะเริ่มตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กระบี่[N] sword, Syn. ดาบ, Example: ดาบและกระบี่เป็นสัญลักษณ์ของนักรบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดรูปดาบ มีฝัก ที่ด้ามถือมีโกร่ง
กระบี่ธุช[N] flag of victory, Syn. ธงชัยราชกระบี่ธุช, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อธงพื้นสีแดง เขียนรูปกระบี่ขาว ภายในธงแนบผ้าขาวลงยันต์พระกระบี่ คันธงทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดหอกคร่ำทอง กาบธงผูกหางนกยูงเป็นรูปแพนสอดลงในแผ่นพระกระบี่ ปลายคันธงมีรูปพระกระบี่ในท่ายืนยกขาหน้าและขาหลังข้างขวาขึ้น
กระบี่กระบอง[N] swordplay (for self-defence and physical training), See also: contest with swords, clubs or other weapons, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบี่น. ลิง เช่น ขุนกระบี่มีกำลังโดดโลดโผน กระโจมโจนจับยักษ์หักแขนขา (รามเกียรติ์ ร. ๒).
กระบี่น. อาวุธชนิดหนึ่ง ใบแบนยาว ปลายแหลม มีคมข้างหนึ่งหรือทั้ง ๒ ข้าง ด้ามสั้น ที่ด้ามถืออาจมีโกร่งหรือไม่มีก็ได้ มีฝัก.
กระบี่กระบองน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบองเป็นต้น.
กระบี่ธุชดู ธงชัยราชกระบี่ธุช, ธงชัยราชกระบี่ธุชใหญ่ ที่ ธง.
กระบี่ลีลาน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยา
กระบี่ลีลาชื่อหน้าทับเพลงกลองแขกแบบหนึ่ง ใช้บรรเลงในการรำไหว้ครูกระบี่กระบอง หรือใช้ในการขับร้อง มีทั้งที่เป็นอัตรา ๒ ชั้น และเพลงเถา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are 2 sides to McCullen's operation, the Sword and the Shield.งานของแม็คคัลเลน มีทั้งหมด 2 ด้านด้วยกัน, กระบี่และก็เกราะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Sword creates and sells weaponry.กระบี่มีหน้าที่สร้างและขายอาวุธ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Without his lightsaber.เมื่อไม่มีกระบี่แสง The Mandalore Plot (2010)
Zulu 1 Zulu, 1 this is broadsword you are clear to engage.ซูลู1ซูลู1นี่คือขุนกระบี่.คุณพร้อมก็โจมตีได้เลย The A-Team (2010)
Broadsword?"ขุนกระบี่" ชื่อนี้คิดเองเหรอ The A-Team (2010)
Today your foil* is very aggressive.วันนี้ดาบขอฃคุณร้ายกาจมากเลย [ foil*=rapier - หมายถึงดาบหรือกระบี่ปลายทู่ ใช้ในกีฬาฟันดาบ] Episode #1.5 (2010)
A single-edged blade, some kind of saber?ดาบคมเดียว กระบี่ประเภทนึงหรอ? Heroes and Villains (2011)
Honorable Sword Saint, what are you doing here?เทพกระบี่ผู้ทรงเกียรติ ท่านมาที่นี่ทำไม Warrior Baek Dong-soo (2011)
You're a bit hasty in drawing your sword.ท่านรีบร้อนชักกระบี่เกินไปไปนะ Warrior Baek Dong-soo (2011)
Sword Saint, please look over there.เทพกระบี่ ดูนั่นสิ Warrior Baek Dong-soo (2011)
Why did you not come here earlier, Sword Saint?ทำไมท่านไม่มาให้เร็วกว่านี้ เทพกระบี่ Warrior Baek Dong-soo (2011)
It is still not time for you to pick up a sword.ยังไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะหยิบกระบี่ Warrior Baek Dong-soo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบี่[n.] (krabī) EN: monkey   FR: singe [m]
กระบี่[n.] (krabī) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m]
กระบี่[n. prop.] (Krabī ) EN: Krabi (South)   FR: Krabi (Sud)
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]
กระบี่ธุช[n. exp.] (krabī thut) EN: flag of victory   
กระบี่เล็ก[n. exp.] (krabī lek) FR: dague [f] ; poignard [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Krabi[N] กระบี่
rapier[N] ดาบเล็กเรียวยาวมี 2 คม, See also: กระบี่, Syn. sword
sword[N] ดาบ, See also: กระบี่, มีดยาว, Syn. saber, epee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapier(เร'เพียร์) n. ดาบเล็กสำหรับแทง,กระบี่, See also: rapiered adj.
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่,ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง
swordfishn. ปลาทะเลขนาดใหญ่มีขากรรไกรบนยาวคล้ายกระบี่

English-Thai: Nontri Dictionary
monkey(n) ลิง,กระบี่,วานร
rapier(n) กระบี่,ดาบ
sabre(n) กระบี่
sabre(vt) ฟันด้วยกระบี่
sword(n) กระบี่,ดาบ,อาวุธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top