ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saber-toothed

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saber-toothed-, *saber-toothed*, saber-tooth, saber-toothe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saber-toothed tiger[N] แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really like my saber-toothed cat.ด้วยความยินดี หลังพักเที่ยว เราไปดู มารี่ คาแลนเดอร์และ The Cornhusker Vortex (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saber-toothedIt was during the ice age that the saber-toothed tiger became extinct.

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣歯虎[けんしこ, kenshiko] (n) (obsc) saber-toothed tiger (sabre) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saber-toothed
   adj 1: having teeth that resemble sabers; "a saber-toothed
       tiger" [syn: {saber-toothed}, {sabertoothed}, {sabre-
       toothed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top