Search result for

rums

(35 entries)
(0.0848 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rums-, *rums*, rum
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
drumstickn. ไม้ตีกลอง,ขาเป็ดไก่ที่มีเนื้อมาก
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.

English-Thai: Nontri Dictionary
drumstick(n) ไม้ตีกลอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was probably on his rumspringa.เขาน่าจะอยู่ในช่วง 'Rumspringa' The Plain in the Prodigy (2009)
Rumspringa. Rumspringa.'Rumspringa' The Plain in the Prodigy (2009)
Rumspringa is a quite rational way to help teens make an informed decision as to whether or not to be baptized into the Amish faith as adults.'Rumspringa' เป็นพวกที่ ค่อนข้างใช้เหตุผล เพื่อช่วยเด็กมีเหตุผลในการตัดสินใจ เช่นเป็นแบบนั้นหรือไม่ The Plain in the Prodigy (2009)
This is not in the proper spirit of rumspringa!นี่ไม่เหมาะสมกับการเป็น 'Rumspringa' The Plain in the Prodigy (2009)
Well, we were told you were going through your rumspringa together.เราจะบอกคุณว่า คุณทั้งสองคน ออกจากการเป็น 'Rumspringa' ด้วยกัน The Plain in the Prodigy (2009)
That's kind of what rumspringa's for, right?นั่นเป็นสิ่งที่ 'Rumspringa' ควรทำ ถูกต้องมั๊ย? The Plain in the Prodigy (2009)
I encouraged him to use his rumspringa to decide whether his love of music was strong enough for him to consider leaving his faith.ฉันสนับสนุนให้เขาใช้ 'Rumspringa' ของเขา ตัดสินใจว่าเขารักดนตรีมากพอ เพื่อให้เขาตัดสินใจทิ้งความเชื่อของเขา The Plain in the Prodigy (2009)
I told him his rumspringa was over.ผมบอกกับเขาว่า การเป็น 'Rumspringa' ของเขาจบลงแล้ว The Plain in the Prodigy (2009)
It might attract some desperate characters. It could. I mean, the Amish are on a Rumspringa.ผมหมายถึง พวกอามิชอยู่ในช่วงประเพณีRumspringa. Gone Girl (2014)
I never agreed with the Spanish that the lighter rums were superior.ผมไม่เคยเห็นด้วยกับพวกสเปน ว่าเหล้ารัมสีอ่อนมีคุณภาพดีกว่า Live by Night (2016)
Secretary Rumsfeld and I thought long and hard... about this important choice.เลขาธิการรัมเฟล และผม คิดหนักมานาน เกี่ยวกับทางเลือก Little Miss Sunshine (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums)   
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
กลองชุด[n.] (kløngchut) EN: drums   FR: batterie [f]
เนื้อตะเข้[n.] (neūa takhē) EN: rumpsteak   FR: romsteck [m] ; rumsteck [m]
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet   
ต้นคูน[n.] (ton khūn) EN: drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUMS    R AH1 M Z
RUMSEY    R AH1 M Z IY0
RUMSON    R AH1 M S AH0 N
RUMSFELD    R AH1 M Z F EH2 L D

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
タブラ[, tabura] (n) tabla (Indian hand drums) (hin [Add to Longdo]
マルチポスト[, maruchiposuto] (n,vs) {comp} multi-post (as frowned upon in newsgroups and web forums) [Add to Longdo]
寄せ太鼓[よせだいこ, yosedaiko] (n) drums sounded in the morning to draw the crowds to sumo [Add to Longdo]
旗鼓[きこ, kiko] (n) banner and drums; army [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
三鼓[さんこ, sanko] (n) (1) (obsc) the three types of gagaku drums; (2) (arch) third division of the night (approx. 11 pm to 1 am) [Add to Longdo]
赤道無風帯[せきどうむふうたい, sekidoumufuutai] (n) doldrums [Add to Longdo]
大小[だいしょう, daishou] (n,adj-no) (1) sizes (various); large and small; (2) daisho (matched pair of long and short swords); (3) large and small drums; (4) long months and short months; (P) [Add to Longdo]
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top