ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticules

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticules-, *reticules*, reticule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reticules มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reticules*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reticular[ADJ] เหมือนตาข่าย
reticulate[VI] ทำเป็นตาข่าย
reticulate[VT] ทำให้เป็นตาข่าย
reticulated[ADJ] ซึ่งเหมือนตาข่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
reticular(รีทิค'คิวละ) adj. คล้ายร่างแห,คล้ายตาข่าย,พัวพัน
reticulate(รีทิค'คิวลิท) adj. เป็นร่างแห,เป็นตาข่าย,ปกคลุมด้วยร่างแห,ปกคลุมด้วยตาข่าย
reticulated(-ทิด) adj. =reticulate (ดู)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
livedo reticularisหนังลายเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reticulationการมีลายตาข่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reticulation; areolationร่างแห [มีความหมายเหมือนกับ reticulum ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reticulum๑. ตาข่าย๒. สิ่งมีรูปตาข่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reticulum๑. ร่างแห [มีความหมายเหมือนกับ areolation; reticulation]๒. แผงโคนก้านใบ [มีความหมายเหมือนกับ mattulla] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reticular; reticulated๑. -ลายตาข่าย๒. -ตาข่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reticulate; nettedแบบร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reticulated; reticular๑. -ลายตาข่าย๒. -ตาข่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
areolation; reticulationร่างแห [มีความหมายเหมือนกับ reticulum ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endoplasmic reticulumร่างแหเอนโดพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
netted; reticulateแบบร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reticulocyte countการนับเรติคูโลไซท์ [TU Subject Heading]
Reticulocytesเรติคูโลไซท์ [TU Subject Heading]
Degeneration, Reticularการเสื่อมแบบร่างแห [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulumเอ็นโดพลาสมิกเรติคุลัม,เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม,เซลล์,เอนโดพลาสมิคเรติคิวลัม,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคคิวลั่ม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม,ร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Hepatic Smoothเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมส่วนเรียบของตับ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Roughร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Smoothเอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดเรียบ,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลั่มชนิดเรียบ [การแพทย์]
endoplasmic reticulum (ER)เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม, ออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโทพลาซึม มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ  2 ชั้น พับซ้อนกันไปมาคล้ายร่างแห มีหน้าที่ช่วยในการสร้างโปรตีนและเป็นทางลำเลียงสารภายในเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lymphoreticular Cellsเซลล์น้ำเหลือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating system.ฉันมีแผลฟกช้ำที่ประสาท ส่งผลถึงระบบสมองของฉัน Cell Test (2005)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
Reticulated veins.ปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดดำ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
There were minute traces of ink in the papillary and reticular-มันมีร่องรอยน้อยมาก ในหัวนมและตาข่าย Turning Biminese (2008)
Lonicera aureoreticulata.ลอนิเครา ออริลา เรติคูลาตา This Beautiful Fantastic (2016)
Kent, the pyramidal tracts... are a complex of multisynaptic lower motor neurons... which interconnect the basal ganglia with the reticular formation.Kent, die Pyramidenbahn ist ein Komplex multisynaptischer minderer motorischer Nervenzellen, welche die Basalganglien mit der Formatio reticularis verbindet. National Lampoon's European Vacation (1985)
- with reticulermes Mario Cuomos.- ... von reticulermes mario cuomos. Fletch Lives (1989)
Reticulermes.Reticulermes. Fletch Lives (1989)
The building itself is made of stone and clay.Das Gebäude selbst besteht aus Steinen und Ziegeln, opus reticulatum, römisch. The Gathering (2002)
I had a nice chat with a couple from Vega Reticuli.Ich habe mich mit einem Paar von Vega Reticuli unterhalten. Two Days and Two Nights (2002)
The multi-layered membrane systems of the cytoplasm are the smooth endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum, and the golgi body.Die verschiedenen Teile im Membransystem des Zellplasmas sind das glatte endoplasmatische Reticulum, das raue endoplasmatische Reticulum und der Golgi-Apparat. DIE ZELLE A Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
Now, the smooth endoplasmic reticulum is concerned with the manufacture of lipid molecules.Das glatte endoplasmatische Reticulum ist zuständig für die Produktion von Fettmolekülen. A Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
I mean, reticulum?- Also Reticulum? A Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
This is Reticulum.Das ist Reticulus. Justin and the Knights of Valour (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น[N] Citrus reticulata Blanco, See also: a species of orange, Syn. ส้มแป้น, Example: สวนส้มของคุณยายมีส้มหลายชนิด ส้มแป้นก็มี, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco
เหลือม[N] Python reticulatus, See also: python, Syn. งูเหลือม, Example: งูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้ต้นไม้หลังบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulatus ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีน้ำตาลเหลือง ยาวได้ถึง 9 เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดำซึ่งมักเรียกว่า ศรดำ ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้ามเนื้อลาย[n. exp.] (klāmneūa lāi) EN: reticular muscle   
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
เหลือม[n.] (leūam) EN: reticulated python   FR: python réticulé [m] ; python [m]
งูเหลือม[n.] (ngū leūam) EN: Reticulated Python   FR: python réticulé [m]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticule    (n) rˈɛtɪkjuːl (r e1 t i k y uu l)
reticules    (n) rˈɛtɪkjuːlz (r e1 t i k y uu l z)
reticulate    (j) rˈɪtˈɪkjulət (r i1 t i1 k y u l @ t)
reticulate    (v) rˈɪtˈɪkjulɛɪt (r i1 t i1 k y u l ei t)
reticulated    (v) rˈɪtˈɪkjulɛɪtɪd (r i1 t i1 k y u l ei t i d)
reticulates    (v) rˈɪtˈɪkjulɛɪts (r i1 t i1 k y u l ei t s)
reticulating    (v) rˈɪtˈɪkjulɛɪtɪŋ (r i1 t i1 k y u l ei t i ng)
reticulation    (n) rˈɪtˌɪkjulˈɛɪʃən (r i1 t i2 k y u l ei1 sh @ n)
reticulations    (n) rˈɪtˌɪkjulˈɛɪʃənz (r i1 t i2 k y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柑橘[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, ] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine, #25,708 [Add to Longdo]
内质网[nèi zhì wǎng, ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, / ] endoplasmic reticulum (ER), #48,305 [Add to Longdo]
光面内质网[guāng miàn nèi zhì wǎng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, / ] smooth endoplasmic reticulum [Add to Longdo]
糙面内质网[cāo miàn nèi zhì wǎng, ㄘㄠ ㄇㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, / ] rough endoplasmic reticulum [Add to Longdo]
网罟座[wǎng gǔ zuò, ㄨㄤˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Reticulum (constellation) [Add to Longdo]
蜂巢胃[fēng cháo wèi, ㄈㄥ ㄔㄠˊ ㄨㄟˋ, ] reticulum (second stomach of ruminants, with honeycomb pattern); tripe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gitternetz {n}reticule [Add to Longdo]
Netzgewölbe {n}reticulated vaulting [Add to Longdo]
Netzmagen {m}reticulum [Add to Longdo]
Netzstruktur {f}reticulation [Add to Longdo]
Netzwerk {n}reticulation [Add to Longdo]
netzartigreticulated [Add to Longdo]
netzförmigreticular [Add to Longdo]
netzförmig anlegento reticulate [Add to Longdo]
Guppy {m} (Poecilia reticulata) [zool.]guppy [Add to Longdo]
Netz-Preußenfisch {m} (Dascyllus reticulatus) [zool.]two-stripe damsel [Add to Longdo]
Perlen-Falterfisch {m} (Chaetodon reticulatus) [zool.]reticulated butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコポン[, dekopon] (n) Citrus reticulata Siranui; type of citrus fruit (sweet orange with a lump at the top) [Add to Longdo]
ハクテンカタギ[, hakutenkatagi] (n) mailed butterflyfish (Chaetodon reticulatus); mailed coralfish; reticulated butterflyfish; black butterflyfish [Add to Longdo]
ハシドイ;はしどい[, hashidoi ; hashidoi] (n) Japanese tree lilac (Syringa reticulata) [Add to Longdo]
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine [Add to Longdo]
レチクル座[レチクルざ, rechikuru za] (n) constellation Reticulum (lat [Add to Longdo]
レティキュレイティッドスウェルシャーク[, reteikyureiteiddosuuerusha-ku] (n) reticulated swellshark (Cephaloscyllium fasciatum, species of catshark from the Western Pacific) [Add to Longdo]
寒鯛[かんだい, kandai] (n) (1) (uk) Asian sheepshead wrasse (Semicossyphus reticulatus); (2) scarbreast tuskfin (Choerodon azurio) [Add to Longdo]
小胞体[しょうほうたい, shouhoutai] (n) endoplasmic reticulum [Add to Longdo]
小網座[こあみざ, koamiza] (n) (See レチクル座) constellation Reticulum [Add to Longdo]
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]
網状[もうじょう, moujou] (n,adj-no) net; vascular; reticulated [Add to Longdo]
網状組織[もうじょうそしき, moujousoshiki] (n,adj-no) reticulum; network [Add to Longdo]
網目錦蛇[あみめにしきへび;アミメニシキヘビ, amimenishikihebi ; amimenishikihebi] (n) (uk) reticulated python (Python reticulatus) [Add to Longdo]
網目状[あみめじょう, amimejou] (adj-no) cancellous; cancellate; reticulate; reticulated; ramified [Add to Longdo]
網様体[もうようたい, mouyoutai] (n) reticular formation [Add to Longdo]
瘤鯛[こぶだい, kobudai] (n) (uk) (See 寒鯛) (adult male) Asian sheepshead wrasse (Semicossyphus reticulatus) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top