ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rearward

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rearward-, *rearward*, rearwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearward[ADJ] ใกล้ส่วนหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rearward(เรีย'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง,n. ตำแหน่งหลัง,กองหลัง,แนวหลัง
rearwards(เรีย'เวิร์ดซ) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
rearward(adj,adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวหลัง[N] rear, See also: rearward, Ant. แนวหน้า, Example: พวกแนวหลังขอส่งกำลังเอาใจช่วยอย่างเต็มที่, Thai definition: ผู้ที่อยู่หลังแนวรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหลัง[n.] (naēolang) EN: rear ; rearward ; behind the lines   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearward (n) rˈɪəʳwəd (r i@1 w @ d)
rearwards (n) rˈɪəʳwədz (r i@1 w @ d z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rearward \Rear"ward`\ (r[=e]r"w[add]rd`-w[~e]rd), n. [Rear +
   ward.]
   The last troop; the rear of an army; a rear guard. Also used
   figuratively. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rearward \Rear"ward\ (-w[~e]rd), a. & adv.
   At or toward the rear.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rearward
   adv 1: at or to or toward the back or rear; "he moved back";
       "tripped when he stepped backward"; "she looked rearward
       out the window of the car" [syn: {back}, {backward},
       {backwards}, {rearward}, {rearwards}] [ant: {forrad},
       {forrard}, {forward}, {forwards}, {frontward},
       {frontwards}]
   adj 1: located in or toward the back or rear; "the chair's rear
       legs"; "the rear door of the plane"; "on the rearward
       side" [syn: {rear(a)}, {rearward(a)}]
   2: directed or moving toward the rear; "a rearward glance"; "a
     rearward movement" [syn: {rearward}, {reverse}]
   n 1: direction toward the rear; "his outfit marched to the
      rearward of the tank divisions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top