ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rearguard

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rearguard-, *rearguard*, rearguar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearguard[N] ทหารกองหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose I've won a rearguard action or two in my war against decrepitude.іΗаlf thе bооk іѕ mіѕѕіng. Ιt'ѕ соmрlеtеly gеttіng mе. Cloud Atlas (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearguard    (n) rˈɪəʴgaːd (r i@1 g aa d)
rearguards    (n) rˈɪəʴgaːdz (r i@1 g aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后备军[hòu bèi jūn, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ ㄐㄩㄣ, / ] rearguard, #64,502 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rearguard
      n 1: a detachment assigned to protect the rear of a (retreating)
           military body

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top