Search result for

racial

(70 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racial-, *racial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racial[ADJ] ซึ่งคงอยู่ระหว่างเชื้อชาติที่ต่างกัน
racial[ADJ] เกี่ยวกับเชื้อชาติ, Syn. ethnographical
racialism[N] การเหยียดสีผิว, Syn. racism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
racial(adj) เกี่ยวกับผิว,เกี่ยวกับเชื้อชาติ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
racial discriminationการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
racial discriminationการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
racial groupกลุ่มเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
racial hatred, incitement toการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
racial discriminationการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม? American History X (1998)
We didn't get any coffee that you didn't want and I didn't order, and that's evidence of racial discrimination?เราไม่ได้กาแฟที่เราไม่ดื่ม และฉันก็ไม่ได้สั่ง และนั่นหมายถึง การเหยียดผิวเหรอ Crash (2004)
You think this is racially motivated?คุณว่านี่เป็นเรื่อง เหยียดผิวรึเปล่า Crash (2004)
Why does everything always have to be racial with you, Morgan?ทำไมทุกอย่าง ต้องเกี่ยวกับสีผิว, มอร์แกน? The Marine (2006)
The church has a very progressive attitude toward racial equality.โบสถ์เรามีความคิดเห็นที่ก้าวหน้ามากสำหรับความเท่าเทียวกันทางเชื้อชาติ The Right Stuff (2007)
Of the organization for white racial purity.ขององค์กร สัญชาติผิวขาว The Ten (2007)
Not one racially-motivated incident. Huh?ไม่ได้มีผิวสีเดียว Orientación (2007)
- We're all about racial harmony.- เรื่องความสมานฉันท์ของคนต่างสีผิว Seeds (2008)
This is textbook racial profiling... and I'd be more than happy to call the ACLU or the government...นี่คือสมุดที่ระบุเชื้อชาติ... แล้วผมก็คงมีความสุขมาก ที่จะได้เรียกสหภาพพิทักษ์เสรีภาพ... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ Marley & Me (2008)
You, Ope, and Juice start spreading the racial harmony gossip, all right?นายโอปี้และจูสเริ่มลงมือเลย ปล่อยข่าวลือเรื่องความร่มมือของคนหลายผิวสีได้ไหม The Culling (2009)
I believe it had a racial bent to it.ฉันเชื่อว่าเพราะเรามันต่างผิวต่างพันธ์กันมันเลยเกิดเรื่อง Killing Your Number (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
racialGarvey speaks up for racial pride.
racialHe condemned racial discrimination as evil.
racialHe fought against racial discrimination.
racialHe is not a person who has strong racial prejudice.
racialHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
racialPeople are concerned about racial problems.
racialRacial problems are often the cause of social unrest.
racialSociety must do away with laws which cause racial discrimination.
racialThe crowd protested against racial discrimination.
racialThere is no denying the fact that no one is free from racial prejudice.
racialThere still exists great racial hatred for black.
racialThe Union of South Africa has had racial problems in recent years.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยถือชาติพันธุ์[adv.] (dōi theū chattiphan) EN: racially   FR: de manière raciste
โดยเหยียดผิว[adv.] (dōi yīetphiū) EN: racially   FR: par racisme
การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ[n. exp.] (kān leūak patibat tām cheūachāt) EN: racial discrimination   FR: discrimination raciale [f]
การถือผิว[n.] (kān theūphiū) EN: racism ; racial discrimination ; racialism   FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การเหยียดผิว[n.] (kān yīetphiu) EN: racism ; racial discrimination ; racialism   FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
เกี่ยวกับชาติพันธุ์[adj.] (kīokap chattiphan) EN: racial   FR: racial
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid   FR: pratiquer la discrimination raciale
เหยียดผิว[v.] (yīetphiu) EN: have racial discrimination   FR: faire preuve de discrimination raciale

CMU English Pronouncing Dictionary
RACIAL    R EY1 SH AH0 L
RACIALLY    R EY1 SH AH0 L IY0
RACIALISM    R EY1 SH AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racial    (j) (r ei1 sh l)
racially    (a) (r ei1 sh @ l ii)
racialism    (n) (r ei1 sh @ l i z @ m)
racialist    (n) (r ei1 sh @ l i s t)
racialists    (n) (r ei1 sh @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种族歧视[zhǒng zú qí shì, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] racial discrimination; racism; Jim Crowism; color bar; color line, #30,764 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassenhass {m}racial hatred [Add to Longdo]
Rassenkampf {m}racial conflict [Add to Longdo]
Rassenmischung {f}racial mixture [Add to Longdo]
Rassentrennung {f} | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate [Add to Longdo]
Rassenunruhen {pl}racial riots [Add to Longdo]
Rassenvorurteile {pl}racial prejudice [Add to Longdo]
Rassenkrawall {n}racial riot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レイシャリズム[, reisharizumu] (n) racialism [Add to Longdo]
人種改良[じんしゅかいりょう, jinshukairyou] (n) racial eugenics [Add to Longdo]
人種隔離[じんしゅかくり, jinshukakuri] (n) racial segregation; apartheid [Add to Longdo]
人種差別[じんしゅさべつ, jinshusabetsu] (n) racial discrimination [Add to Longdo]
人種上[じんしゅじょう, jinshujou] (adj-no) racial [Add to Longdo]
人種的[じんしゅてき, jinshuteki] (adj-na) racial [Add to Longdo]
人種的偏見[じんしゅてきへんけん, jinshutekihenken] (n) race prejudice; racial prejudice [Add to Longdo]
多民族[たみんぞく, taminzoku] (adj-no) multiracial; multiethnic [Add to Longdo]
多民族国家[たみんぞくこっか, taminzokukokka] (n) multiracial nation; multiethnic country [Add to Longdo]
単一民族[たんいつみんぞく, tan'itsuminzoku] (adj-no) racially homogeneous; monoracial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racial \Ra"cial\ (r[=a]"shal), a.
   Of or pertaining to a race or family of men; as, the racial
   complexion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racial
   adj 1: of or related to genetically distinguished groups of
       people; "racial groups"
   2: of or characteristic of race or races or arising from
     differences among groups; "racial differences"; "racial
     discrimination" [ant: {nonracial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top