Search result for

qualities

(33 entries)
(0.1171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualities-, *qualities*, qualitie , quality
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got much better qualities than her.เธอมีอะไรดีกว่า ยัยนั่นตั้งเยอะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Those are your better qualities, Nathan.นั่นเป็นข้อดีของนายนะ เนธาน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Why are you so threatened by these qualities?ทำไมคุณต้องกลัว นิสัยดีๆแบบนี้ด้วย The Ugly Truth (2009)
You got a few qualities.คุณสมบัติเป็นเลิศ Public Enemies (2009)
Yeah, it's one of his few good qualities.ใช่, มันเป็นของดี ของเขาน่ะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Don't be jealous, you've got some good qualities, too.อย่าอิจฉาล่ะ ที่รักก็ได้ของดีเหมือนกัน Ben 10: Alien Swarm (2009)
And he's got the qualities to start.และเขามีคุณภาพ เพื่อเริ่มต้น Do It, Monkey (2009)
I mean, in reality, these qualities are based in the amygdala, which is part of the brain.ฉันหมายถึง ในความเป็นจริง อนุภาพของมันขึ้นตรงกับ ต่อม "อไมกดาลา" ที่เป็นส่วนหนึ่งของสมอง ไม่ๆ ผมคือ... Harbingers in a Fountain (2009)
Well, and Penny's qualities, both good and bad, are what make her what she is.คุณสมบัติของเพนนี ไม่ว่าดีหรือแย่ ยังไงก็คือตัวตนของเธอ The Gothowitz Deviation (2009)
Well, that's one of your qualities, Katsuragi, but it's also a weakness.ถึงนั่นจะเป็นข้อดีของเธอแต่มันก็เป็นจุดอ่อนด้วยนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Look, you have many fine qualities, Vincent.ดูนะ คุณมีคุณลักษณะ ที่ดีหลายอย่าง วินเซนท์ Burlesque (2010)
And then you've got some iffy qualities.แล้วคุณก็ยังมีคุณลักษณะ บางอย่างที่น่าเคลือบแคลงใจ Burlesque (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualitiesAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
qualitiesJapan used to trade silk in large qualities.
qualitiesOne of the qualities of steel is hardness.
qualitiesSince primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.
qualitiesThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
qualitiesThe two qualities are mutually exclusive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพคุณ[N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALITIES    K W AA1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualities    (n) (k w o1 l i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
英資[えいし, eishi] (n) brilliant qualities; fine character; British capital (money) [Add to Longdo]
火持ち;火保ち[ひもち, himochi] (n) fire-holding qualities; length of time a fire burns [Add to Longdo]
指導力[しどうりょく, shidouryoku] (n) one's leadership (over the group); (lack) leadership qualities [Add to Longdo]
心技体[しんぎたい, shingitai] (n) three qualities of a sumo wrestler [Add to Longdo]
人を得る[ひとをえる, hitowoeru] (exp,v1) to employ the right person; to choose somebody with the right qualities [Add to Longdo]
素質[そしつ, soshitsu] (n,adj-no) character; qualities; genius; the makings of; (P) [Add to Longdo]
美質[びしつ, bishitsu] (n) virtue; good qualities [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) pattern; design; (n) (2) body build; figure; physique; (n,n-suf) (3) essential qualities; character; nature; (n-suf) (4) appropriate to; fitting of; suitable for; (P) [Add to Longdo]
連立不等式[れんりつふとうしき, renritsufutoushiki] (n) simultaneous inequalities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quality \Qual"i*ty\, n.; pl. {Qualities}. [F. qualit['e], L.
   qualitas, fr. qualis how constituted, as; akin to E. which.
   See {Which}.]
   1. The condition of being of such and such a sort as
    distinguished from others; nature or character relatively
    considered, as of goods; character; sort; rank.
    [1913 Webster]
 
       We lived most joyful, obtaining acquaintance with
       many of the city not of the meanest quality. --Bacon
    [1913 Webster]
 
   2. Special or temporary character; profession; occupation;
    assumed or asserted rank, part, or position.
    [1913 Webster]
 
       I made that inquiry in quality of an antiquary.
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. That which makes, or helps to make, anything such as it
    is; anything belonging to a subject, or predicable of it;
    distinguishing property, characteristic, or attribute;
    peculiar power, capacity, or virtue; distinctive trait;
    as, the tones of a flute differ from those of a violin in
    quality; the great quality of a statesman.
    [1913 Webster]
 
   Note: Qualities, in metaphysics, are primary or secondary.
      Primary are those essential to the existence, and even
      the conception, of the thing, as of matter or spirit
      Secondary are those not essential to such a conception.
      [1913 Webster]
 
   4. An acquired trait; accomplishment; acquisition.
    [1913 Webster]
 
       He had those qualities of horsemanship, dancing, and
       fencing which accompany a good breeding.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. Superior birth or station; high rank; elevated character.
    "Persons of quality." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Quality binding}, a kind of worsted tape used in Scotland
    for binding carpets, and the like.
 
   {The quality}, those of high rank or station, as
    distinguished from {the masses}, or common people; the
    nobility; the gentry.
    [1913 Webster]
 
       I shall appear at the masquerade dressed up in my
       feathers, that the quality may see how pretty they
       will look in their traveling habits. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Property; attribute; nature; peculiarity; character;
     sort; rank; disposition; temper.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top