ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualifying

K W AA1 L AH0 F AY2 IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualifying-, *qualifying*, qualify
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualifying[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติ, Syn. qualificative

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualifying examinationการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says here... your qualifying run will be held on the evening of the tenth.รอบคัดเลือกของคุณ จะมีในค่ำวันที่ 10 Cool Runnings (1993)
Now, if we're even gonna think about qualifying, we're each gonna have to sit down and take a nice, deep look inside.ทีนี้ ถ้าพวกนาย ยังคิดที่จะผ่านรอบคัดเลือก เราคงต้องนั่งถามตัวเองจริง ๆ ซะก่อน Cool Runnings (1993)
Oh, goody. The Alliance has decided to change the qualifying time... from a minute-two to a minute-flat.เยี่ยมเลย Cool Runnings (1993)
Finishing in the first four and qualifying for Europe. It's essential for a club like this.ให้ติดอันดับ 1 ใน 4 เพื่อได้สิทธิ์ไปเตะในแชมเปี้ยนลีกครับ Goal! The Dream Begins (2005)
All right, the next qualifying heat is six weeks from today, and you know what I say.เอาล่ะ เราจะซ้อมกันหกสัปดาห์นับจากวันนี้ และพวกเธอรู้นะว่าฉันจะบอกอะไร Peaceful Warrior (2006)
I am a heartbeat away from qualifying.การเต้นของหัวใจผมต้องมีคุณสมบัติพอ Peaceful Warrior (2006)
Qualifying for what?คุณสมบัติพอสำหรับอะไร Peaceful Warrior (2006)
That's the qualifying factor.ปัจจัยด้านคุณสมบัติต่างหาก Advanced Criminal Law (2009)
I got my own back by qualifying for one of the top high schools.ฉันก็ได้มีคุณสมบัติพอ เพื่อเข้าไฮสคูลระดับต้นๆ Paradise Kiss (2011)
I took the high school completion qualifying exam.ผมผ่านการทดสอบคุณสมบัติช่วงมัธยม Me Too, Flower! (2011)
And reports are reaching me that there's been a serious accident in qualifying.และรายงานที่จะถึงผมว่ามีการ อุบัติเหตุร้ายแรงในรอบคัดเลือก Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualifyingHave difficulty qualifying for a credit card.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิเศษณ์[n.] (wisēt) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer   FR: adjectif [m] ; adverbe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFYING    K W AA1 L AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualifying    (v) kwˈɒlɪfaɪɪŋ (k w o1 l i f ai i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstellungsprüfung {f}qualifying test [Add to Longdo]
Probezeit {f}qualifying period [Add to Longdo]
Qualifikationsrunde {f}qualifying round [Add to Longdo]
Zeittrainingssitzung {f}qualifying session [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P) [Add to Longdo]
合格点[ごうかくてん, goukakuten] (n) passing mark; qualifying marks (score) [Add to Longdo]
最終予選[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test) [Add to Longdo]
卒検[そっけん, sokken] (n) (abbr) (See 卒業検定) driving school qualifying test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualify \Qual"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Qualified}; p. pr. &
   vb. n. {Qualifying}.] [F. qualifier, LL. qualificare, fr. L.
   qualis how constituted, as + -ficare (in comp.) to make. See
   {Quality}, and {-Fy}.]
   1. To make such as is required; to give added or requisite
    qualities to; to fit, as for a place, office, occupation,
    or character; to furnish with the knowledge, skill, or
    other accomplishment necessary for a purpose; to make
    capable, as of an employment or privilege; to supply with
    legal power or capacity.
    [1913 Webster]
 
       He had qualified himself for municipal office by
       taking the oaths to the sovereigns in possession.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To give individual quality to; to modulate; to vary; to
    regulate.
    [1913 Webster]
 
       It hath no larynx . . . to qualify the sound. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To reduce from a general, undefined, or comprehensive
    form, to particular or restricted form; to modify; to
    limit; to restrict; to restrain; as, to qualify a
    statement, claim, or proposition.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to soften; to abate; to diminish; to assuage; to
    reduce the strength of, as liquors.
    [1913 Webster]
 
       I do not seek to quench your love's hot fire,
       But qualify the fire's extreme rage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To soothe; to cure; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In short space he has them qualified. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fit; equip; prepare; adapt; capacitate; enable;
     modify; soften; restrict; restrain; temper.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualifying
   n 1: the grammatical relation that exists when a word qualifies
      the meaning of the phrase [syn: {modification},
      {qualifying}, {limiting}]
   2: success in satisfying a test or requirement; "his future
     depended on his passing that test"; "he got a pass in
     introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass},
     {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top