ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合格点

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合格点-, *合格点*
Japanese-English: EDICT Dictionary
合格点[ごうかくてん, goukakuten] (n) passing mark; qualifying marks (score) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teacher will give him a passing grade if he shows effort.努力すれば、先生は彼に合格点を与えるつもりです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if Cynthia wasn'tthebuyer?[JA] は何かのシンシア 合格点2' -買い手T の? 22 Jump Street (2014)
This wasn't a sexy fight.[JA] これは合格点2' - tはセクシーな戦いを_。 22 Jump Street (2014)
This stuff wasn't meant for you.[JA] このようなものは、_合格点2' - tはあなたのために意味した。 22 Jump Street (2014)
I wasn't told that I had a 9:00 A.M. session.[JA] 私は合格点 'は、tは 私が持っていたことを午前9: 00に語ったセッション。 22 Jump Street (2014)
No, man, that wasn't boots![JA] いいえ、男は、合格点2' -ことであり、tブーツ! 22 Jump Street (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top