Search result for

pudding

(53 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pudding-, *pudding*, pudd
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pudding[N] ขนมพุดดิ้ง
pudding[N] อาหารหวาน, Syn. dessert, junket, tapioca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pudding(พุด'ดิง) n. ขนมพุดดิง,ขนมแป้งต้มใส่นม ไข่ น้ำตาลและอื่น ๆ หรือยัดไส้ผลไม้,ไส้กรอก
pease puddingn. ขนมถั่วพุดดิ้งใส่ไข่

English-Thai: Nontri Dictionary
pudding(n) ขนมพุดดิ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quaking pudding!โธ่ถังเอ๊ย! The Love Guru (2008)
Quaking pudding!\ โธ่ถังเอ๊ย! The Love Guru (2008)
"Damn!" Quaking pudding.\"ให้ตายสิ! The Love Guru (2008)
We could have a Battlestar Galactica night. With pudding!พวกเราน่าจะมีคืน ต่อสู้ กาแลคติก้า กับพุดดิ่ง! The House Bunny (2008)
She said that you guys should get together some night, with pudding.เธอพวกว่า พวกคุณน่าจะออกไปด้วยกัน ตอนกลางคืนน่ะ กับพุดดิ่ง The House Bunny (2008)
Georgie Porgie pudding and Pie?พุดดิ้งของจอร์เจีย พอร์กี้ กับ... ...พาย? Dead Like Me: Life After Death (2009)
-For an extra pudding cup every night at Los Lunas?พวกนายอาจจะต้องส่งบุหรี่ 1 แพ็คให้เขา ABQ (2009)
First the headaches then the skin turns to rice pudding.ตอนแรกก็แค่ปวดหัว จากนั้นผิวหนังก็เละเป็นโจ๊กเลย Bound (2009)
Last time I came, you threw pudding at me.ครั้งสุดท้ายที่มา แม่ปาพุดดิ้งใส่ Connect! Connect! (2009)
For some banana pudding. Oh, thanks, honey.สำหรับบานาน่า พุชดิ้ง โอ้ ขอบคุณจะ ที่รัก Scratches (2009)
Oh, sarah's pudding is a little slice of heaven.ขนมพุชดิ้งของซาร่า เหมือนเศษเซี่ยวจากสวรรค์ดีๆนี่เอง Scratches (2009)
Well, sarah doesn't whip out her pudding for just anybody.ใช่ ซาร่าไม่ได้ทำพุชดิ้งให้ใครกินง่ายๆ Scratches (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puddingHere's your pudding.
puddingI cannot resist eating pudding.
puddingI had some custard pudding for an afternoon snack.
puddingPeter remarked that the pudding was too sweet.
puddingRoast beef is usually accompanied by Yorkshire pudding.
puddingThe proof of the pudding is in the eating. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมฟักทอง[n. exp.] (khanom fakthøng) EN: pumpkin pudding   
ขนมตะโก้[n. exp.] (khanom takō) EN: Thai pudding with coconut topping   
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice   FR: riz mouillé [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding   FR: flan [m] ; crème renversée [f]
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreuk) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum   FR: Cassia fistula [m]
ต้นคูน[n.] (ton khūn) EN: drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUDDING    P UH1 D IH0 NG
PUDDINGS    P UH1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pudding    (n) (p u1 d i ng)
puddings    (n) (p u1 d i ng z)
pudding-face    (n) - (p u1 d i ng - f ei s)
pudding-faces    (n) - (p u1 d i ng - f ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布丁[bù dīng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥ, ] pudding, #18,145 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pudding {m}pudding [Add to Longdo]
Puddingtörtchen {n} [cook.]custard tart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスプディング[, aisupudeingu] (n) ice pudding [Add to Longdo]
カスタードプディング[, kasuta-dopudeingu] (n) custard pudding [Add to Longdo]
カスタードプリン[, kasuta-dopurin] (n) custard pudding [Add to Longdo]
スエットプディング[, suettopudeingu] (n) suet pudding [Add to Longdo]
プディング[, pudeingu] (n) pudding [Add to Longdo]
プラムプディング[, puramupudeingu] (n) Christmas pudding; plum pudding [Add to Longdo]
プリン[, purin] (n) (1) (abbr) (See プディング) (custard) pudding; (2) purine; (P) [Add to Longdo]
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head) [Add to Longdo]
物は試し[ものはためし, monohatameshi] (exp) (id) The proof of the pudding is in the eating [Add to Longdo]
坊ちゃん刈り[ぼっちゃんがり, bocchangari] (n) pudding bowl hair cut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pudding \Pud"ding\, n. [Cf. F. boudin black pudding, sausage, L.
   botulus, botellus, a sausage, G. & Sw. pudding pudding, Dan.
   podding, pudding, LG. puddig thick, stumpy, W. poten, potten,
   also E. pod, pout, v.]
   1. A species of food of a soft or moderately hard
    consistence, variously made, but often a compound of flour
    or meal, with milk and eggs, etc.
    [1913 Webster]
 
       And solid pudding against empty praise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling, or of the softness and consistency
    of, pudding.
    [1913 Webster]
 
   3. An intestine; especially, an intestine stuffed with meat,
    etc.; a sausage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Any food or victuals.
    [1913 Webster]
 
       Eat your pudding, slave, and hold your tongue.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) Same as {Puddening}.
    [1913 Webster]
 
   {Pudding grass} (Bot.), the true pennyroyal ({Mentha
    Pulegium}), formerly used to flavor stuffing for roast
    meat. --Dr. Prior.
 
   {Pudding pie}, a pudding with meat baked in it. --Taylor
    (1630).
 
   {Pudding pipe} (Bot.), the long, cylindrical pod of the
    leguminous tree {Cassia Fistula}. The seeds are separately
    imbedded in a sweetish pulp. See {Cassia}.
 
   {Pudding sleeve}, a full sleeve like that of the English
    clerical gown. --Swift.
 
   {Pudding stone}. (Min.) See {Conglomerate}, n., 2.
 
   {Pudding time}.
    (a) The time of dinner, pudding being formerly the dish
      first eaten. [Obs.] --Johnson.
    (b) The nick of time; critical time. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         Mars, that still protects the stout,
         In pudding time came to his aid. --Hudibras.
      [1913 Webster] Pudding fish

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pudding
   n 1: any of various soft thick unsweetened baked dishes; "corn
      pudding"
   2: (British) the dessert course of a meal (`pud' is used
     informally) [syn: {pudding}, {pud}]
   3: any of various soft sweet desserts thickened usually with
     flour and baked or boiled or steamed

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 pudding
  pudding

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pudding /pɵdiŋ/
  pudding

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top