Search result for

psychiatry

(34 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychiatry-, *psychiatry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychiatry[N] จิตเวช, See also: สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาผู้ที่มีปัญหาทางจิต, Syn. psychopathology, psychiatrics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychiatry(ไซไค'อะทรี) n. จิตเวชศาสตร์., See also: psychiatric adj. psychiatrical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatry(n) วิชาโรคจิต,จิตเวชศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychiatryจิตเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Psychiatry in artจิตเวชศาสตร์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Psychiatry in motion picturesจิตเวชศาสตร์ในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of contemporary psychiatry.ในการบำบัดรักษาโรคจิต. Suspiria (1977)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
Well, if it isn't Mandela's little policeman and the manic Zambian in a conversation about psychiatry.นั่นตำรวจของแมนเดล่า คุยกับชาวเซมเบียบ้าๆ เรื่องจิตแพทย์กันอยู่เหรอ Faith Like Potatoes (2006)
Psychiatry, psychiatry.จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Psychiatry is on the fifth floor.หมอให้คำปรึกษาอยู่ชั้น5 Here Comes the Flood (2008)
So you prefer this to psychiatry?งั้นคุณคงชอบเรื่องทางจิตเวชใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)
So, you've really done it, huh? You turned your back on psychiatry to cook?คุณทำอย่างนั้นจริง ๆ ใช่มั๊ย คุณเปลี่ยนตัวเองจากนักจิตเวชไปสู่คนทำอาหาร The Dwarf in the Dirt (2009)
Psychiatry...- อาชีพคุณไงครับ ดร. Shutter Island (2010)
The most radical, cutting edge role-play ever attempted in psychiatry and it would bring you back.สิ่งที่รุนแรงที่สุด, การแสดง เท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของจิตวิทยา และนั้นจะพาคุณกลับมา Shutter Island (2010)
Child psychiatry, pet therapy,จิตวิทยาเด็ก บำบัดด้วยสัตว์เลี้ยง The Uncanny Valley (2010)
Psychiatry, huh?จิตเวชนั่นรึ? อย่างที่คุณพูด ฉันเ็ป็นนักฟังที่ดี Better Angels (2010)
If the 'p' in psychology, the 'h' in psychiatry... invisible ink and the truth in theology.หากเป็นตัว "จ" ใน "จิตวิทยา" "ช" ใน "จิตเวช" หมีกล่องหนและความจริง ในเทววิทยา The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตเวช[N] psychiatry, Syn. จิตเวชศาสตร์, Example: จิตแพทย์กล่าวถึงความผิดปกติทางจิตเวชในเด็กซึ่งมีปัจจัยจากโครงสร้างจิตใจของเด็กเองและสิ่งแวดล้อม
จิตเวชศาสตร์[N] psychiatry, Syn. จิตเวช, Example: ปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่า การติดยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์, Thai definition: วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษา การตรวจรักษาและป้องกันโรคของจิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHIATRY    S AY0 K AY1 AH0 T R IY0
PSYCHIATRY    S IH0 K AY1 AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychiatry    (n) (s ai1 k ai1 @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychiatrie {f} | Psychiatrien {pl}psychiatry | psychiatries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神医学[せいしんいがく, seishin'igaku] (n,adj-no) psychiatry [Add to Longdo]
精神科[せいしんか, seishinka] (n) psychiatry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神病学[jīng shén bìng xué, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] psychiatry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychiatria \Psy*chi`a*tri"a\, Psychiatry \Psy*chi"a*try\, n.
   [NL. psychiatria, fr. Gr. ? the mind + ? healing.] (Med.)
   The application of the healing art to mental diseases.
   --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychiatry
   n 1: the branch of medicine dealing with the diagnosis and
      treatment of mental disorders [syn: {psychiatry},
      {psychopathology}, {psychological medicine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top