ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

providing

P R AH0 V AY1 D IH0 NG   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -providing-, *providing*, provid
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
providing(โพรไว'ดิง) conj. หาก,ถ้า,ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า, Syn. provided,if

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you do not seem to realize I'm providing a way out for us both.แต่แกดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อว่าNฉันมีทางออกสำหรับเราทั้งคู่ Rambo III (1988)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ Episode #1.6 (1995)
I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine.I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine. Anna and the King (1999)
And so... For providing key support to members of the gadget team,และฉะนั้น สำหรับความช่วยเหลือ สำคัญ... Inspector Gadget 2 (2003)
"By providing contraception on demand, our school nurse is little more than a cheerleader for promiscuity." Wow.การแจกห่วงคุมกำเนิดของอ.พยาบาล ก็ไม่ต่างจากการเห็นควรให้มั่วเซ็กซ์ Mona Lisa Smile (2003)
But because so many countries are now in the game of creating these free trade enclaves they have to keep providing more and more incentives for companies to come to their little denationalized pocket.แต่เพราะมีมากมายหลายประเทศเข้ามาเล่นเกมนี้ แข่งกันสร้างเขตพิเศษการค้าเสรีขึ้นมา แย่งกันเสนอเงื่อนไขพิเศษให้มากกว่าคนอื่น The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)
And what about my grandchildren? Who'll be providing them?แล้วหลานแม่ล่ะ ใครจะเป็นคนอุ้มท้อง Imagine Me & You (2005)
The owner let me rent it cheap providing he could leave his stuff hereเจ้าของบ้านให้ฉันเช่าถูกๆ แลกกับที่ ให้เขาเอาของไว้ที่นี่ Ing (2006)
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
providingEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
providingProviding the weather is clear, I'll go there.
providingTelevision has the advantage of providing sports fans with greater convenience.
providingThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าหาก[conj.] (thāhāk) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case   
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhāk wā) EN: if ; supposing (that) ; in case ; providing that   FR: pourvu que ; à condition de

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVIDING    P R AH0 V AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
providing    (v) prˈəvˈaɪdɪŋ (p r @1 v ai1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit der Maßgabe, dassproviding that [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレモニーホール[, seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services [Add to Longdo]
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.) [Add to Longdo]
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
救国済民[きゅうこくさいみん, kyuukokusaimin] (n) saving a nation and providing relief to people [Add to Longdo]
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n,vs) school lunch; providing a meal; (P) [Add to Longdo]
経国済民[けいこくさいみん, keikokusaimin] (n) governing a nation and providing relief to people [Add to Longdo]
経世済民[けいせいさいみん, keiseisaimin] (n) governing a nation and providing relief to people [Add to Longdo]
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment [Add to Longdo]
身元保証人[みもとほしょうにん, mimotohoshounin] (n) (personal) guarantor; (personal) surety; person providing a character reference [Add to Longdo]
旦過[たんが, tanga] (n) (1) {Buddh} staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) {Buddh} providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provide \Pro*vide"\, v. t. [imp. & p. p. {Provided}; p. pr. &
   vb. n. {Providing}.] [L. providere, provisum; pro before +
   videre to see. See {Vision}, and cf. {Prudent}, {Purvey}.]
   1. To look out for in advance; to procure beforehand; to get,
    collect, or make ready for future use; to prepare.
    "Provide us all things necessary." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply; to afford; to contribute.
    [1913 Webster]
 
       Bring me berries, or such cooling fruit
       As the kind, hospitable woods provide. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish; to supply; -- formerly followed by of, now by
    with. "And yet provided him of but one." --Jer. Taylor.
    "Rome . . . was well provided with corn." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To establish as a previous condition; to stipulate; as,
    the contract provides that the work be well done.
    [1913 Webster]
 
   5. To foresee.
 
   Note: [A Latinism] [Obs.] --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   6. To appoint to an ecclesiastical benefice before it is
    vacant. See {Provisor}. --Prescott.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top