ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proboscises

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proboscises-, *proboscises*, proboscise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา proboscises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *proboscises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proboscis[N] งวงช้าง, See also: อวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สำหรับดูด, Syn. nose, snout
proboscides[N] คำนามพหูพจน์ของ proboscis
proboscidian[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Proboscidea เช่น ช้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proboscis(โพรบอส'ซิส) n.งวงช้าง,จะงอยปาก,ส่วนของปากแมลงที่ยื่นออก S. trunk pl. -boscises,-boscides

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Muscle spasm. It's some kind of proboscis.กล้ามเนื้อกระตุกน่ะ \ จำพวกโพรโบซิส Episode #2.4 (2008)
Using that proboscis. That wouldn't explain the singing.มันส่งเสียงบางอย่าง \ นั่นแหละที่ดูไม่สมเหตุสมผล Episode #2.4 (2008)
Then, sure enough, they found this moth with a 1 2-inch proboscis.Bis sie die Motte mit der 30 cm langen Proboscis fanden. Adaptation. (2002)
-" Proboscis" means nose, by the way.- "Proboscis" bedeutet Rüssel. Adaptation. (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งวง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวงช้าง, Example: ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
งวงช้าง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งวง[n.] (ngūang) EN: trunk (of an elephant) ; proboscis   FR: trompe [f] ; trompe préhensile [f]
งวงช้าง[n. exp.] (ngūang chāng) EN: elephant's trunk ; elephant's proboscis   FR: trompe d'éléphant [f]
งวงผึ้ง[n. exp.] (ngūang pheung) EN: bee's proboscis   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBOSCIS    P R OW0 B AA1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proboscis    (n) prˈəbˈɒsɪs (p r @1 b o1 s i s)
proboscises    (n) prˈəbˈɒsɪsɪz (p r @1 b o1 s i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüssel {m}; Saugrüssel {m} (Insekt)proboscis (insect) [Add to Longdo]
Rüsseltier {n} [zool.]proboscidean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口先(P);口さき[くちさき, kuchisaki] (n) (1) lip service; mere words; professions; (2) lips; mouth; snout; proboscis; (P) [Add to Longdo]
長鼻類[ちょうびるい, choubirui] (n) proboscideans; proboscidians [Add to Longdo]
[ふん, fun] (n) proboscis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top