ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งวงช้าง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งวงช้าง-, *งวงช้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งวงช้าง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งวงช้างน. หญ้างวงช้าง. (ดู หญ้างวงช้าง).
งวงช้างกล้วยงวงช้าง. (ดู ร้อยหวี).
งวงช้างดู ไก่ไห้ (๑).
งวงช้างน. ชื่องูนํ้าจืดขนาดใหญ่ชนิด Acrochordus javanicus Hornstedt ในวงศ์ Colubridae หัวโต ตาเล็ก ลำตัวอ้วนใหญ่นุ่มนิ่มคล้ายงวงช้าง ผิวหนังหยาบ เกล็ดเป็นตุ่ม ๆ หางเรียวเล็ก อาศัยตามแหล่งนํ้าจืดทั่วไป หากินปลาในนํ้า แต่มักขดนอนตามโพรงตลิ่งที่แฉะ ๆ ไม่มีพิษ.
ภุช ๑, ภุช-งวงช้าง.
หัตถ-, หัตถ์งวงช้าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ah, the nose, you see?เอ่องวงช้าง,คุณเห็นไม๊? Bangkok Dangerous (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งวงช้าง[n. exp.] (ngūang chāng) EN: elephant's trunk ; elephant's proboscis   FR: trompe d'éléphant [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proboscis[N] งวงช้าง, See also: อวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สำหรับดูด, Syn. nose, snout
trunk[N] งวง, See also: งวงช้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proboscis(โพรบอส'ซิส) n.งวงช้าง,จะงอยปาก,ส่วนของปากแมลงที่ยื่นออก S. trunk pl. -boscises,-boscides
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body,torso

English-Thai: Nontri Dictionary
nose(n) จมูก,งวงช้าง,หัวสูบ,หัวเรือ
snout(n) นอแรด,จมูกสัตว์,พวย,ปลายกระบอกฉีด,งวงช้าง
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top