ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

experimental

IH0 K S P EH2 R IH0 M EH1 N T AH0 L   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experimental-, *experimental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experimental[ADJ] เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์, Syn. analytic, probative, verification
experimental[ADJ] เกี่ยวกับประสบการณ์, Syn. analytic, probative, verification

English-Thai: Nontri Dictionary
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
experimental designการออกแบบการทดลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
experimental pathologyพยาธิวิทยาทดลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
experimental phoneticsสัทศาสตร์ทดลอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experimental designการออกแบบการทดลอง [TU Subject Heading]
Experimental Designการออกแบบทดลอง [การแพทย์]
Experimental Design, Classicalแบบทดลองคลาสสิค [การแพทย์]
Experimental filmsภาพยนตร์ทดลอง [TU Subject Heading]
Experimental Findingsการทดลองกับสัตว์ทดลอง [การแพทย์]
Experimental Groupกลุ่มทดลอง [การแพทย์]
Experimental Manoeuvreรายละเอียดวิธีดำเนินการ [การแพทย์]
Experimental Methodวิธีการทดลอง [การแพทย์]
Experimental Systemระบบการทดลอง [การแพทย์]
Experimental Unitหน่วยทดลอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ Night and Fog (1956)
Are you missing anything in the way of experimental aircraft?คุณทำอะไรหายรึเปล่า ระหว่างทดสอบเครื่องบินน่ะ *batteries not included (1987)
The military say these pilots accepted the risks of flying experimental aircraft.กองทัพบอกว่า นักบินพวกนั้น ได้รับอันตราย จากการบินเครื่องบินทดสอบ Squeeze (1993)
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project?คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ Aurora ? Squeeze (1993)
Or I'll have every newspaper in America out here writing about your experimental aircraft!คุณต้องทำ ไม่งั้น ฉันจะบอกให้นักข่าวทั่วประเทศมานี่... ..เขียนข่าวเรื่องคุณทำการทดลอง ยานบินอยู่ ! Squeeze (1993)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น Bicentennial Man (1999)
They had her on all these experimental drugs.พวกเขาพาเธอไปรักษาด้วยยาต่างๆ นาๆ X-Ray (2001)
The laser... a new experimental Protoid laser that's being unveiled at the riverton science convention.เลเซอร์! เลเซอร์โปรตอยด์ใหม่... ที่จะถูกนำมาแสดงที่หอแสดงรีเวอร์ตั้น Inspector Gadget 2 (2003)
His new experimental Protoid laser.การทดลองใหม่ของเขา เลเซอร์โปรตอยด์ Inspector Gadget 2 (2003)
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... Resident Evil: Apocalypse (2004)
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experimentalOur experimental results left something to be desired.
experimentalSomething is wrong with the experimental apparatus.
experimentalThe first point that requires clarification is that the design was purely experimental.
experimentalThere must be a defect in the experimental method.
experimentalWe deal here with Emmet's 'dyad' style first presented in his experimental works in the late sixties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การวิจัยเชิงทดลอง[N] experimental research, Example: มีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปี 1 ของทุกมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēng patibatkān) EN: experimental physics   FR: physique expérimentale [f]
จิตวิทยาการทดลอง[n. exp.] (jittawitthayā kān thotløng) EN: experimental psychology   FR: psychologie expérimentale [f]
จิตวิทยาทดลอง[n. exp.] (jittawitthayā thotløng) EN: experimental psychology   FR: psychologie expérimentale [f]
ขั้นทดลอง[n. exp.] (khan thotløng) EN: experimental stage   FR: phase expérimentale [f]
ทดลอง[adj.] (thotløng) EN: experimental   FR: expérimental
วิธีทดลอง[n. exp.] (withī thotløng) EN: experimental method   FR: méthode expérimentale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERIMENTAL IH0 K S P EH2 R IH0 M EH1 N T AH0 L
EXPERIMENTALLY IH0 K S P EH2 R AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
EXPERIMENTALIST IH0 K S P EH2 R AH0 M EH1 N T AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
experimental (j) ˈɪkspˌɛrɪmˈɛntl (i1 k s p e2 r i m e1 n t l)
experimentally (a) ˈɪkspˌɛrɪmˈɛntəliː (i1 k s p e2 r i m e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试验性[shì yàn xìng, ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] experimental, #54,867 [Add to Longdo]
实验心理学[shí yàn xīn lǐ xué, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] experimental psychology, #120,821 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Experimentalphysik {f}experimental physics [Add to Longdo]
Versuchsanstalt {f}experimental station [Add to Longdo]
Versuchseinheit {f}experimental unit [Add to Longdo]
Versuchsgebiet {n}experimental area [Add to Longdo]
Versuchsstadium {n}experimental stage [Add to Longdo]
Versuchswerkzeug {n}experimental tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals) [Add to Longdo]
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei [Add to Longdo]
研究材料[けんきゅうざいりょう, kenkyuuzairyou] (n) research material; experimental material [Add to Longdo]
試験的[しけんてき, shikenteki] (adj-na) experimental; provisional; (P) [Add to Longdo]
試験薬[しけんくすり, shikenkusuri] (n) experimental drug [Add to Longdo]
試作車[しさくしゃ, shisakusha] (n) experimental car [Add to Longdo]
試用[しよう, shiyou] (n,vs) trial; experimental use [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] (n) {comp} test period; experimental period [Add to Longdo]
実験群[じっけんぐん, jikkengun] (n) experimental group [Add to Longdo]
実験結果[じっけんけっか, jikkenkekka] (n) experimental results [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experimental \Ex*per`i*men"tal\, a. [Cf.F. exp['e]rimental.]
   1. Pertaining to experiment; founded on, or derived from,
    experiment or trial; as, experimental science; given to,
    or skilled in, experiment; as, an experimental
    philosopher.
    [1913 Webster]
 
   2. Known by, or derived from, experience; as, experimental
    religion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 experimental
   adj 1: relating to or based on experiment; "experimental
       physics"
   2: relying on observation or experiment; "experimental results
     that supported the hypothesis" [syn: {experimental}, {data-
     based}, {observational}]
   3: of the nature of or undergoing an experiment; "an
     experimental drug"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 experimental
  experimental

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top