Search result for

platter

(43 entries)
(0.4213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platter-, *platter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
platter[N] จานตื้นขนาดใหญ่, Syn. tray, trencher, plate, dish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platter(แพลท'เทอะ) n. จานตื้นขนาดใหญ่,แผ่นเสียง
splattervt.,vi. สาดน้ำ,พูดติดอ่าง,พูดไม่คล่อง,เกิดเสียงสาดกระเด็น

English-Thai: Nontri Dictionary
platter(n) จานยาว,แผ่นเสียง
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bring my nuts on a silver platter.เอาถั่วของเราเสิร์ฟในจานเงินหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
New York deli platter, please.ขอชุดนิวยอร์ค เดลิฮะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I want Sylar on a platter.ฉันต้องการไซลาร์บนตะแลงแกง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
The hard drive platters must be fused.ตัวแผ่นฮาร์ดดิสก์มันโดนหลอมอ่ะ The No-Brainer (2009)
The fused plattersตัวจานบัญทึกข้อมูล The No-Brainer (2009)
These platters are incredibly sensitive.แผ่นบัญทึกพวกนี้มันเปราะบางอย่างเหลือเชื่อ The No-Brainer (2009)
No, I want dan Humphrey's head on a platter.ไม่ ฉ้นจะเอาหัวแดน ฮัมฟรีย์มาใส่พานให้ได้ The Age of Dissonance (2009)
Do do do do do do do do do do do do do do do do do if I could give you the world on a silver platter would it even matter?* หากฉันหยิบยื่นโลกนี้ให้ เธอจะดีขึ้นมั้ย * Throwdown (2009)
- My ass on a platter and both of you on the next flight out of Milan.-ให้ผมไม่ต้องขยับก้นไปไหน และคุณทั้งคู่ ต้องออกจากมิลานเครื่องบินเที่ยวต่อไปเลย The International (2009)
There it is, on a platter. Esophagus. Five months over.นี่ไง ใส่พานมาให้แล้ว หลอดอาหารเกินกำหนดมา 5 เดือน Repo Men (2010)
If one of us knew, you know, who the shooter was and he was willing to serve you that perp on a platter he would be entitled to some sort of immunity, right?ถ้าเราคนหนึ่งรู้ว่าคนยิงเป็นใคร และเขายินดีเป็นพยานชี้ตัวคนทำผิด เขาจะได้รับการคุ้มครอง ใช่มั้ย Horrible Bosses (2011)
You know, we even have a nacho platter named after you.รู้มั้ยว่าเรากระทั่งตั้งชื่ออาหารตามชื่อคุณเลยนะ Farewell Letter (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter   FR: se renverser ; se répandre
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter   FR: plateau [m]
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATTER    P L AE1 T ER0
PLATTERS    P L AE1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
platter    (n) (p l a1 t @ r)
platters    (n) (p l a1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schallplatte {f}platter [Am.] [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプラッタームービー;スプラッタムービー[, supuratta-mu-bi-; supurattamu-bi-] (n) splatter movie [Add to Longdo]
スプラッタ映画;スプラッター映画[スプラッタえいが(スプラッタ映画);スプラッターえいが(スプラッター映画), supuratta eiga ( supuratta eiga ); supuratta-eiga ( supuratta-eiga )] (n) splatter movie [Add to Longdo]
プラッタ[, puratta] (n) {comp} platter [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] (n,adj-no) (1) disk; discus; platter; (2) flying saucer; (P) [Add to Longdo]
旧盤[きゅうばん, kyuuban] (n) old bowl (platter); old (musical) recording [Add to Longdo]
皿(P);盤[さら, sara] (n) (1) (See お皿) plate; dish; platter; disc; (n,n-suf,ctr) (2) serving; helping; course; (n) (3) kanji radical 108 (at the bottom); (P) [Add to Longdo]
盛り合わせ[もりあわせ, moriawase] (n) combination platter [Add to Longdo]
大鬼蓮[おおおにばす, ooonibasu] (n) royal water lily; water platter [Add to Longdo]
大皿[おおざら, oozara] (n) large plate; platter [Add to Longdo]
撥ねかす[はねかす, hanekasu] (v5s,vt) to splash; to splatter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大盘子[dà pán zi, ㄉㄚˋ ㄆㄢˊ ㄗ˙, / ] platter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プラッタ[ぷらった, puratta] platter [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platter \Plat"ter\, n. [From {Plat} to braid.]
   One who plats or braids.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Platter \Plat"ter\, n. [Probably fr. OF. platel, F. plateau. See
   {Plateau}.]
   A large plate or shallow dish on which meat or other food is
   brought to the table.
   [1913 Webster]
 
      The attendants . . . speedly brought in several large,
      smoking platters, filled with huge pieces of beef.
                          --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 platter
   n 1: a large shallow dish used for serving food
   2: sound recording consisting of a disk with a continuous
     groove; used to reproduce music by rotating while a
     phonograph needle tracks in the groove [syn: {phonograph
     record}, {phonograph recording}, {record}, {disk}, {disc},
     {platter}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 platter [platr]
   triter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top