ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phosphorous

F AA1 S F ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phosphorous-, *phosphorous*, phosphorou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phosphorous(adj) ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัส

English-Thai: Nontri Dictionary
phosphorous(adj) เรืองแสง, มีฟอสฟอรัส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're using white phosphorous charges, which burn at 5, 000 degrees.เราใช้ฟอสฟอรัสขาว ที่ไหม้ที่ 5000 องศา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
If you pop the top, they are white phosphorous grenades.ถ้าคุณเปิดฝาออก จะมีระเบิดฟอสฟอรัสสีขาว มันสามารถละลายเหล็กได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Phosphorous grenades.ระเบิดฟอสฟอรัส Over There: Part 2 (2010)
Skeleton with phosphorous on a zip line.กระดูกเรืองแสง The Good Guy Fluctuation (2011)
Phosphorous is used to make meth, "boss."ฟอสฟอรัสใช้ทำยาม้า "เจ้านาย" Identity Crisis (2012)
One cubic meter of crap has enough phosphorous in it to fertilize a whole field!ขี้มัน 1 ลบ.ม. มีฟอสฟอรัสมากพอ ที่จะเอาไปทำปุ๋ยทั้งไร่ Pacific Rim (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHOSPHOROUS F AA1 S F ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phosphorous (j) fˈɒsfərəs (f o1 s f @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三氯化磷[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ,    ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
三氯氧磷[sān lǜ yǎng lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊ,    ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜リン酸;亜燐酸[あリンさん(亜リン酸);ありんさん(亜燐酸), a rin san ( a rin san ); arinsan ( a rin san )] (n, adj-no) (See ホスホン酸) phosphonic acid (H3PO3); phosphorous acid [Add to Longdo]
燐火[りんか, rinka] (n) phosphorous light; ignis fatuus; will-o'-the-wisp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phosphorous \Phos"phor*ous\ (f[o^]s"f[o^]r*[u^]s), a. [Cf. F.
   phosphoreux.] (Chem.)
   Of or pertaining to phosphorus; resembling or containing
   phosphorus; specifically, designating those compounds in
   which phosphorus has a lower valence as contrasted with
   {phosphoric} compounds; as, phosphorous acid, {H3PO3}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phosphorous
   adj 1: containing or characteristic of phosphorus; "phosphoric
       acid" [syn: {phosphorous}, {phosphoric}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top