ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diffusion

D IH0 F Y UW1 ZH AH0 N   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diffusion-, *diffusion*
Possible hiragana form: ぢっふしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffusion[N] การกระจัดกระจาย, See also: การแพร่กระจาย, Syn. scatter, speard

English-Thai: Nontri Dictionary
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diffusionการแพร่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diffusionการแพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffusion temperature differenceผลต่างอุณหภูมิแพร่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
diffusion weldingการเชื่อมแบบแพร่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
diffusionการแพร่, การแพร่กระจายของอะตอม อิออน หรือโมเลกุลของสารใด ๆ ในแก๊ส ของเหลว หรือตัวกลางที่มีความพรุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diffusion Aerator เครื่องเติมอากาศแบบฟู
เครื่องเติมอากาศซึ่งเป่าอากาศภายใต้ความกดต่ำ ผ่านเข้าไปยังแผ่น หลอด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งจมอยู่ส่วนล่างของถังเพื่อให้เกิด ฟองอากาศเล็กๆ ขึ้นในน้ำหรือน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง [สิ่งแวดล้อม]
Diffusion Coefficientประสิทธิภาพการซึม,สัมประสิทธิ์การซึมซ่าน,ค่าสัมประสิทธิการแผ่,ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่,สัมประสิทธิ์การแพร่ [การแพทย์]
Diffusion Constantค่าคงที่ของการแผ่กระจาย [การแพทย์]
Diffusion Defectความผิดปกติของอ็อกซีย์เจนซึมผ่านถุงลมปอดกับหลอด [การแพทย์]
Diffusion Deficitการซึมซ่านลดลง [การแพทย์]
Diffusion Equilibriumจุดสมดุลย์ของการแพร่,สภาพสมดุลย์,การซึมของน้ำเพื่อให้มีการสมดุลย์ [การแพทย์]
Diffusion of innovationsการแพร่กระจายของนวัตกรรม [TU Subject Heading]
Diffusion Potentialsศักย์การแพร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Big Bang Theory 5x09 The Ornithophobia Diffusion Original Air Date on November 10, 2011แล้วแต่ว่าไปไหน The Ornithophobia Diffusion (2011)
The Raman spectroscope uses lasers and light diffusion to measure minute changes in chemical composition.เครื่องสเปกโตรสโคป ของพวกโรมันใช้แสงเลเซอร์ และการกระจายตัวของแสง เพื่อวัดค่านาทีการเปลี่ยนแปลง ขององค์ประกอบทางเคมี The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFUSION    D IH0 F Y UW1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffusion    (n) dˈɪfjˈuːʒn (d i1 f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diffusion {f}; Streuung {f}diffusion [Add to Longdo]
Diffusion {f}; Eindringen {n} in eine Substanzdiffusion [Add to Longdo]
Diffusionsindex {m}diffusion index [Add to Longdo]
Diffusionsschicht {f}diffusion layer [Add to Longdo]
Diffusionstransistor {m} (Transistorherstellungsart)diffusion transistor [Add to Longdo]
Diffusionsbarriere {f}diffusion barrier [Add to Longdo]
Diffusionsvermögen {n}diffusibility [Add to Longdo]
diffusionsfähig {adj}diffusible [Add to Longdo]
diffusionsfähig {adv}diffusibly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ディフュージョンインデックス[, deifuyu-jon'indekkusu] (n) diffusion index [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]
拡散ポンプ[かくさんポンプ, kakusan ponpu] (n) diffusion pump [Add to Longdo]
業況判断指数[ぎょうきょうはんだんしすう, gyoukyouhandanshisuu] (n) diffusion index; DI; business sentiment index [Add to Longdo]
景気動向指数[けいきどうこうしすう, keikidoukoushisuu] (n) diffusion index; DI [Add to Longdo]
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor) [Add to Longdo]
伝送[でんそう, densou] (n,vs) transmission; communication; circulation; dissemination; diffusion; propagation; delivery; (P) [Add to Longdo]
伝播[でんぱ;でんぱん(ik), denpa ; denpan (ik)] (n,vs) transmission; propagation; spread; circulation; diffusion; dissemination [Add to Longdo]
熱拡散[ねつかくさん, netsukakusan] (n) thermal diffusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
普及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拡散[かくさん, kakusan] Diffusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffusion \Dif*fu"sion\, n. [L. diffusio: cf. F. diffusion.]
   1. The act of diffusing, or the state of being diffused; a
    spreading; extension; dissemination; circulation;
    dispersion.
    [1913 Webster]
 
       A diffusion of knowledge which has undermined
       superstition.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The act of passing by osmosis through animal
    membranes, as in the distribution of poisons, gases, etc.,
    through the body. Unlike absorption, diffusion may go on
    after death, that is, after the blood ceases to circulate.
 
   Syn: Extension; spread; propagation; circulation; expansion;
     dispersion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffusion
   n 1: (physics) the process in which there is movement of a
      substance from an area of high concentration of that
      substance to an area of lower concentration
   2: the spread of social institutions (and myths and skills) from
     one society to another
   3: the property of being diffused or dispersed [syn:
     {dissemination}, {diffusion}]
   4: the act of dispersing or diffusing something; "the dispersion
     of the troops"; "the diffusion of knowledge" [syn:
     {dispersion}, {dispersal}, {dissemination}, {diffusion}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Diffusion /difuːziːoːn/ 
  diffusion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top