ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peafowl

P IY1 F AW2 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peafowl-, *peafowl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peafowl[N] นกจำพวกนกยูง, Syn. peacock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peafowl(พี'เฟาล) n. นกยูง (ตัวผู้หรือตัวเมีย)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peafowlนกยูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peafowl are very resilient animals.นกยูงเป็นสัตว์มีความยืดหยุ่นมาก We Bought a Zoo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแว่น[n.] (nok waen) EN: peacock-pheasant ; peafowl   
นกยูง[n.] (nok yūng) EN: peacock ; peacock-pheasant ; peafowl   FR: paon [m] ; paonne [f]
นกยูง[n. exp.] (nok yūng) EN: Green Peafowl   FR: Paon spicifère [m]
นกยูงตัวผู้[n.] (nok yūng tūaphū) EN: peacock ; peafowl   
ยูง[n.] (yūng) EN: peafowl   FR: paon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAFOWL    P IY1 F AW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peafowl    (n) pˈiːfaul (p ii1 f au l)
peafowls    (n) pˈiːfaulz (p ii1 f au l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus) [Add to Longdo]
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick) [Add to Longdo]
真孔雀[まくじゃく;マクジャク, makujaku ; makujaku] (n) (uk) green peafowl (Pavo muticus) [Add to Longdo]
白孔雀[しろくじゃく;シロクジャク, shirokujaku ; shirokujaku] (n) (uk) (See インド孔雀) white peafowl (white variety of Indian peafowl) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peafowl \Pea"fowl`\, n. [See {Peacock}.] (Zool.)
   The peacock or peahen; any species of Pavo.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peafowl
   n 1: very large terrestrial southeast Asian pheasant often
      raised as an ornamental bird [syn: {peafowl}, {bird of
      Juno}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top