ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paper tape

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paper tape-, *paper tape*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paper tapeแถบกระดาษเทปกระดาษเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในสมัยแรก ๆ โดยทั่วไป แถบกระดาษที่เคยนิยมใช้มีขนาดกว้าง 0.75 ถึง 1 นิ้ว แถบกระดาษม้วนหนึ่ง ๆ ยาว 30 - 1000 ฟุต ม้วนอยู่บนล้อวงกลม ลักษณะการบันทึก ใช้วิธีการเจาะเป็นรูกลม ๆ มีความจุประมาณ 10 ล้านตัวอักขระต่อเทป 1 นิ้ว ปัจจุบัน ไม่มีใครรู้จักแล้ว เพราะแก้ไขยาก ใช้ซ้ำไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองมาก ในการอ่านข้อมูลบนแถบกระดาษ ใช้เครื่องอ่านแถบกระดาษ เรียกว่า paper tape reader ในการบันทึก ใช้เครื่องเจาะแถบกระดาษ ซึ่งเรียกว่า paper tape punch ซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง สามารถเจาะได้ประมาณ 10 - 150 แถวต่อวินาที
paper tape punchเครื่องเจาะแถบกระดาษเครื่องเจาะเทปกระดาษหมายถึง เครื่องเจาะแถบกระดาษให้เป็นรู เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เครื่องเจาะนี้จะต้องได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วในการเจาะประมาณ 15 - 150 แถวต่อวินาที ดู paper tape ประกอบ
paper tape readerเครื่องอ่านแถบกระดาษเครื่องอ่านเทปกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการอ่านรูที่เจาะบนแถบกระดาษ แล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านี้ ทำได้โดยใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหารประมวลผลต่อไปดู paper tape ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทปกระดาษ[N] paper tape

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸带[zhǐ dài, ㄓˇ ㄉㄞˋ, / ] paper tape, #81,972 [Add to Longdo]
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, / ] paper taper used to light cigarette etc [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lochstreifenleser {m}paper tape reader [Add to Longdo]
Lochstreifenstanzer {m}paper tape puncher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] (n) {comp} paper tape; paper streamer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paper tape
      n 1: a long narrow strip of paper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top