Search result for

ominous

(38 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ominous-, *ominous*, ominou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ominous[ADJ] ที่เป็นลางร้าย, See also: ที่เป็นลางบอกเหตุ, Syn. foreboding, threatening
ominously[ADV] อย่างเป็นลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ominous(ออม'มะนัส) adj. เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,เป็นลางสังหรณ์, See also: ominousness n., Syn. augural
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)

English-Thai: Nontri Dictionary
ominous(adj) เป็นลางไม่ดี,เป็นลางสังหรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rather ominous.ไม่ค่อยดีเลยนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The sea is ominous for us.ทะเลเป็นลางร้ายสำหรับเรา. Ringu (1998)
One year after his disappearance, ominous rumors began circulating.1 ปีหลังจากที่เขาหายตัวไป ก็เริ่มมีข่าวลือเสียหายกระจายออกไป Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- For what? - 'I'm free right now.' - That sounds ominous.(จริงๆ แล้ว ตอนนี้ฉันว่างอยู่) น้ำเสียงฟังดูไม่ค่อยดีเลย ขอผมเช็คเวลาก่อนนะ The Bourne Supremacy (2004)
What an ominous comic book you readลูกอ่านการ์ตูนอะไร ทำไมเศร้าแบบนั้น Ing (2006)
Catfish. I got this ominous feeling. Doesn't our future look dark?ยายปลาแมว ฉันรู้สึกถึงลางร้าย อนาคตของเรามันดูมืดมนจังเลย? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
What's that ominous glow in the distance?เอ๊ะ นั่นแสงอะไรที่ถนน.. The Simpsons Movie (2007)
-Sounds ominous. -Are you worried?ฟังดูไม่เป็นมงคลเลยนะ คุณกังวลหรอ? Music and Lyrics (2007)
"something more ominous, a woman whose perky surface conceals a deep, almost demonic thirst for power." Ooh. I doubt Betty White saw that coming.ความกระหายอยากอำนาจไว้, ฉันว่า เบตตี้ ไวท์ น่าจะรู้ล่วงหน้านะ City on Fire (2008)
I was ominous just then.ล้อเล่นน่ะ The Love Guru (2008)
It's not as ominous as it seems.มันไม่ใช่รางร้ายอย่างที่เห็นหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
He spent three days being grilled in a windowless room with a foot-high stack of papers ominousIy sitting on the table.เขาถูกขังอยู่สามวัน ในห้องที่แทบจะไม่มีหน้าต่าง พร้อมกองกระดาษสูงเป็นฟุตบนโต๊ะ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ominousThe sky looks ominous. I wonder if it will rain?

CMU English Pronouncing Dictionary
OMINOUS    AA1 M AH0 N AH0 S
OMINOUSLY    AA1 M AH0 N AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ominous    (j) (o1 m i n @ s)
ominously    (a) (o1 m i n @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ahnungsvoll; ominös {adj} | ahnungsvollerer | am ahnungsvollstenominous | more omimous | most ominous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁起の悪い[えんぎのわるい, enginowarui] (adj-i) ominous; ill-omened; sinister [Add to Longdo]
禍禍しい;禍々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true [Add to Longdo]
禍言;禍事[まがごと;まがこと, magagoto ; magakoto] (n) (1) (esp. 禍言) ominous word; ill-omened word; (2) (esp. 禍事) misfortune [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
底気味悪い;底気味わるい[そこきみわるい, sokokimiwarui] (adj-i) strange; eerie; ominous [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P) [Add to Longdo]
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous [Add to Longdo]
末恐ろしい[すえおそろしい, sueosoroshii] (adj-i) ominous; likely to grow worse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吉利[bù jí lì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] ominous [Add to Longdo]
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, ] ominous; inauspicious [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ominous \Om"i*nous\, a. [L. ominosus, fr. omen. See {Omen}.]
   Of or pertaining to an omen or to omens; being or exhibiting
   an omen; significant; portentous; -- formerly used both in a
   favorable and unfavorable sense; now chiefly in the latter;
   foreboding or foreshowing evil; inauspicious; as, an ominous
   dread.
   [1913 Webster]
 
      He had a good ominous name to have made a peace.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      In the heathen worship of God, a sacrifice without a
      heart was accounted ominous.       --South.
   [1913 Webster] -- {Om"i*nous*ly}, adv. -- {Om"i*nous*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ominous
   adj 1: threatening or foreshadowing evil or tragic developments;
       "a baleful look"; "forbidding thunderclouds"; "his tone
       became menacing"; "ominous rumblings of discontent";
       "sinister storm clouds"; "a sinister smile"; "his
       threatening behavior"; "ugly black clouds"; "the
       situation became ugly" [syn: {baleful}, {forbidding},
       {menacing}, {minacious}, {minatory}, {ominous},
       {sinister}, {threatening}]
   2: presaging ill fortune; "ill omens"; "ill predictions"; "my
     words with inauspicious thunderings shook heaven"-
     P.B.Shelley; "a dead and ominous silence prevailed"; "a by-
     election at a time highly unpropitious for the Government"
     [syn: {ill}, {inauspicious}, {ominous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top