ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不吉

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不吉-, *不吉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吉[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, ] unlucky; inauspicious; ominous [Add to Longdo]
不吉[bù jí lì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] ominous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P) [Add to Longdo]
不吉の兆有り[ふきつのちょうあり, fukitsunochouari] (n) have an ill omen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some people say thirteen is an unlucky number.13は不吉な数であるという人がいる。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は不吉な日だと言われている。
He believes in the superstition that 13 is an unlucky number.彼は13が不吉な数だという迷信を信じている。
A creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.ひとの声に似た不気味な鳴き声、漆黒の羽、死肉を啄む姿などから、鴉は不幸に舞い降りる不吉な鳥として世界に知られています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That doesn't sound good.[JA] 不吉な予感 Day One (2015)
Well, when the end does come I shall be far away.[CN] 她身体很弱,她一向很喜欢你 如果我阵亡... 别说不吉利的话 Gone with the Wind (1939)
Not that one. The number's unlucky[CN] 不要上那辆 车牌不吉 Cleo from 5 to 7 (1962)
Most ominously...[JA] 不吉なことに ソルサ・ドゥダーエフ Spy (2015)
- Oh, that sounds cheerful.[JA] 不吉な名だ Interstellar (2014)
They're unlucky.[JA] 不吉だから Murphy's Miracle (2016)
Anything for a laugh.[CN] 别说不吉利话好不好? Gentlemen of Fortune (1971)
Laurel, there is nothing sinister[JA] ローレル 不吉な事は何もない Blast Radius (2014)
You don't believe in evil spirits?[CN] 你不相信不吉利的事情 瑞夫先生 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Look at the number of the license plate[CN] 这个车牌号码不吉利嘛 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Look at the number of the license plate Kidnap (1974)
Yes, the omens have been bad.[CN] 有不吉利的预言 The Fall of the Roman Empire (1964)
He's dead, Were finished I said it was unlucky[CN] 我早就说过不吉利 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l said it was unlucky Kidnap (1974)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不吉[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top