ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oculist

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oculist-, *oculist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oculist[N] จักษุแพทย์, See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น, Syn. ophthalmologist, optometrist, optician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oculist(ออค'คิวลิสทฺ) n. จักษุแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
oculist(n) จักษุแพทย์,หมอตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oculist; ophthalmologistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oculisticsการรักษาโรคตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor   FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
หมอตา[n.] (møtā) EN: oculist ; eye doctor ; eye specialist   FR: oculiste [m, f] ; ophtalmologue [m, f] ; spécialiste de la vue [m, f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oculist    (n) ˈɒkjulɪst (o1 k y u l i s t)
oculists    (n) ˈɒkjulɪsts (o1 k y u l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼医者;目医者[めいしゃ, meisha] (n) eye doctor; oculist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oculist \Oc"u*list\, n. [L. oculus the eye: cf. F. oculiste.]
   One skilled in treating diseases of the eye.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oculist
   n 1: a person skilled in testing for defects of vision in order
      to prescribe corrective glasses [syn: {optometrist},
      {oculist}]
   2: a medical doctor specializing in the diagnosis and treatment
     of diseases of the eye [syn: {ophthalmologist}, {eye doctor},
     {oculist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top