ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ophthalmologist

AA2 P TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ophthalmologist-, *ophthalmologist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ophthalmologist[N] แพทย์รักษาตา, Syn. eye doctor, eye specialist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ophthalmologist(ออฟแธลมอล'ลิจิสทฺ) n. จักษุแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ophthalmologist; oculistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, well, their lead suspect was Dr. Max Paulson, her ophthalmologist.You can't just come into my office and start accusing me again. Power Trip (2008)
Paulson's an ophthalmologist.Dennis, tell them. Power Trip (2008)
We should contact ophthalmologists in the area.เราจะติดต่อจักษุแพทย์ในพื้นที่ The Bones on the Blue Line (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ophthalmologistThere are two doctors in his circle of friends; a surgeon and an ophthalmologist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักษุแพทย์[N] ophthalmologist, See also: eye doctor, Syn. หมอตา, Example: รายงานของจักษุแพทย์สมาคมปี ค.ศ 1983 ยืนยันว่าแสงจากจอภาพไม่เป็นภัยต่อสายตา, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้รักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor   FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPHTHALMOLOGIST    AA2 P TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S T
OPHTHALMOLOGIST    AA2 F TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S T
OPHTHALMOLOGISTS    AA2 P TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S T S
OPHTHALMOLOGISTS    AA2 P TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S
OPHTHALMOLOGISTS    AA2 F TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S T S
OPHTHALMOLOGISTS    AA2 F TH AH0 M AA1 L AH0 JH IH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼科医[がんかい, gankai] (n) ophthalmologist; eye specialist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ophthalmologist \Oph`thal*mol"o*gist\, n.
   One skilled in ophthalmology; an oculist.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ophthalmologist
   n 1: a medical doctor specializing in the diagnosis and
      treatment of diseases of the eye [syn: {ophthalmologist},
      {eye doctor}, {oculist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top