ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

optician

AA0 P T IH1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optician-, *optician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optician[N] ผู้ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optician(ออพทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญทำแว่นสายตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตา,ช่างทำหรือพ่อค้าแว่นตา

English-Thai: Nontri Dictionary
optician(n) คนขายแว่นตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opticianนักประกอบแว่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opticianryวิชาประกอบแว่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างแว่นตา[N] optician

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTICIAN    AA0 P T IH1 SH AH0 N
OPTICIANS    AA0 P T IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
optician    (n) ˈɒptˈɪʃən (o1 p t i1 sh @ n)
opticians    (n) ˈɒptˈɪʃənz (o1 p t i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Optiker {m}; Optikerin {f} | Optiker {m}optician | opticians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼鏡屋[めがねや, meganeya] (n) optician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Optician \Op*ti"cian\, n. [Cf. F. opticien. See {Optic}, a.]
   1. One skilled in optics. [R.] --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. One who deals in optical glasses and instruments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optician
   n 1: a worker who makes glasses for remedying defects of vision
      [syn: {optician}, {lens maker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top