ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

optometrist

AA0 P T AA1 M AH0 T R IH0 S T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optometrist-, *optometrist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optometrist[N] ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา, Syn. optician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optometristนักตรวจปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optometristผู้ที่จบการศึกษาปริญญาชั้นสูงเฉพาะทางการตรวจสายตา(Doctor of Optometry)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like his optometrist has a sense of humor.ช่างแว่น เขาคงมีอารมณ์ขันน่ะ Burn After Reading (2008)
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit? 12 Angry Men (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTOMETRIST    AA0 P T AA1 M AH0 T R IH0 S T
OPTOMETRISTS    AA0 P T AA1 M AH0 T R IH0 S T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
検眼医[けんがんい, kengan'i] (n) optometrist [Add to Longdo]
視力検査医[しりょくけんさい, shiryokukensai] (n) optometrist [Add to Longdo]
視力検定医[しりょくけんていい, shiryokukenteii] (n) optometrist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Optometrist \Op*tom"e*trist\, n.
   One who is skilled in or practices optometry, especially one
   who examines the eyes for defects in vision and prescribes
   the proper lenses to correct any defects discovered.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optometrist
   n 1: a person skilled in testing for defects of vision in order
      to prescribe corrective glasses [syn: {optometrist},
      {oculist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top