ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nutshell

N AH1 T SH EH2 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutshell-, *nutshell*
English-Thai: Longdo Dictionary
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nutshell[N] เปลือกถั่ว
nutshell[N] ผลไม้เปลือกแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nutshell(นัท'เชล) n. เปลือกผลไม้เปลือกแข็ง. -Phr. (in a nutshell สั้น ๆ ,ย่อ ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a nutshell did her did her did her didn't do her.ก็รวบรวมมา... ...เธอด้วย... ...เธอด้วย... Paradise Kiss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutshellThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าพูดโดยย่อ[v. exp.] (thā phūt dōi yø) EN: in a nutshell ; in a word   FR: en un mot (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTSHELL    N AH1 T SH EH2 L
NUTSHELLS    N AH1 T SH EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nutshell    (n) nˈʌt-ʃɛl (n uh1 t - sh e l)
nutshells    (n) nˈʌt-ʃɛlz (n uh1 t - sh e l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nussschale {f} | Nussschalen {pl}nutshell | nutshells [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly [Add to Longdo]
早い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nutshell \Nut"shell`\, n.
   1. The shell or hard external covering in which the kernel of
    a nut is inclosed.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a thing of little compass, or of little value.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A shell of the genus Nucula.
    [1913 Webster]
 
   {in a nutshell} in a summarized and very abbreviated form; --
    of statments, descriptions, reports, and other
    communications; as, to describe the convention in a
    nutshell.
 
   {To be in a nutshell} or {To lie in a nutshell},, to be
    within a small compass; to admit of very brief or simple
    determination or statement. "The remedy lay in a
    nutshell." --Macaulay.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nutshell
   n 1: the shell around the kernel of a nut

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top