Search result for

numbers

(38 entries)
(0.0725 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -numbers-, *numbers*.
English-Thai: Longdo Dictionary
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Numbers, Randomเลขสุ่ม [TU Subject Heading]
Numbers, Realจำนวนจริง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numbersOne, three, and five are odd numbers.
numbersOne, three, and five are odd numbers.
numbersTwo, four, six, etc. are even numbers.
numbersThere are fairly few numbers of the students in this university.
numbersThe dancers really came to life during the Latin numbers.
numbersThe greatest numbers came from Europe, but many also came from Latin America, Asia, Africa, Australia, and Canada.
numbersWe exchanged phone numbers at the end of the gathering.
numbersSchool systems have to cope with changing numbers of pupils.
numbersOdd numbers alternate with even ones.
numbersArithmetic deals with numbers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวยเถื่อน    [N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนระบุทิศทาง[n. exp.] (jamnūan rabu thit thāng) EN: directed numbers   
จำนวนถัดไป[n. exp.] (jamnūan thatpai) EN: consecutive numbers   
เลขไฟโบนาชชี่[n. exp.] (lēkFaibōnātchī) EN: Fibonacci numbers   FR: suite de Fibonacci [f]
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chukchoēn) EN: emergency numbers   FR: numéro d'appel d'urgence [m]
เป็นตับ[X] (pen tap) EN: in sets ; in waves ; large groups (of) ; great numbers (of) ; a raft (of)   
เป็นแถว[adv.] (pen thaēo) EN: in rows ; in large numbers   FR: en enfilade ; file de

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMBERS    N AH1 M B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numbers    (v) (n uh1 m b @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっと[, zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers [Add to Longdo]
員数(P);員數(oK)[いんずう(P);いんず;いんじゅ(ok), inzuu (P); inzu ; inju (ok)] (n) numbers of members (things, people); (P) [Add to Longdo]
概数[がいすう, gaisuu] (n) round numbers [Add to Longdo]
漢数字[かんすうじ, kansuuji] (n) Chinese characters which express numbers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民数记[Mín shù jì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] Numbers; the fourth book of Moses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Numbers \Num"bers\, prop. n.
   pl. of {Number}. The fourth book of the Pentateuch,
   containing the census of the Hebrews.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Numbers
   n 1: the fourth book of the Old Testament; contains a record of
      the number of Israelites who followed Moses out of Egypt
      [syn: {Numbers}, {Book of Numbers}]
   2: an illegal daily lottery [syn: {numbers pool}, {numbers
     game}, {numbers racket}, {numbers}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 numbers
  n.
 
   [scientific computation] Output of a computation that may not be
   significant results but at least indicate that the program is running. May
   be used to placate management, grant sponsors, etc. Making numbers means
   running a program because output ? any output, not necessarily meaningful
   output ? is needed as a demonstration of progress. See {pretty pictures},
   {math-out}, {social science number}.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top