ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nipple

N IH1 P AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nipple-, *nipple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nipple[N] หัวนม, See also: สิ่งที่คล้ายหัวนม, Syn. mamilla, mammilla, pap, teat, tit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nipple(นิพ'เพิล) n. หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด,ปลายเข็มที่ใช้แทงชนวนปืน., Syn. tit,teat

English-Thai: Nontri Dictionary
nipple(n) หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nipple; grease nippleหัวอัดจารบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nipple; papilla mammae; papilla, mammary; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nipplesหัวนม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll do anything for extra. (soldiers) Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
My nipples are very sensitive.หัวนมฉันมันไวมากขึ้น Junior (1994)
My nipples-- They feel like, kind of, tingling.หัวนม มันรู้สึกแปล๊บๆ Junior (1994)
- His nipples are tingling.- เขาเจ็บแปล๊บหัวนม Junior (1994)
That gun to pierce your ears, they don't use that to pierce your nipples, do they?ปืนที่จะเจาะหูของพวกเขาไม่ได้ใช้ที่เจาะหัวนมของคุณพวกเขา? Pulp Fiction (1994)
Five in each ear, one through the nipple of my left breast, two in my right nostril, one in my left eyebrow, one in my belly, one in my lip, one in my clit,ห้าในหูแต่ละข้างหนึ่งผ่านหัวนมของเต้านมซ้ายของฉัน สองในรูจมูกขวาของฉันซึ่งเป็นหนึ่งในคิ้วซ้ายของฉัน หนึ่งในท้องของฉันในปากของฉันหนึ่งใน clit ของฉัน Pulp Fiction (1994)
Here are her nipples... and here's her pubis.นี่เป็นหัวนมเธอ และนี่หัวเหน่าเธอ Don Juan DeMarco (1994)
Hey, Aramis... if you can name me one thing, one single thing... that is more sublime than the feel... of a plump, pink nipple between my lips...อะรามิส บอกข้าสักอย่างสิ ขอสักอย่างที่มันเหนือกว่า การได้ซุกไซ้กับอกอิ่มนิ่มแน่นน่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก The Man in the Iron Mask (1998)
"l Am Jill's Nipples."ประมาณนี้ ตอนนี้ผมอายุ25 Fight Club (1999)
What is it with this chick? She have beer-flavored nipples?ไอ้ผู้หญิงคนนี้มีดีอะไร เต้าทำจากเบียร์หรอ? 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nippleI have a discharge from my nipple.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวนม[N] nipple, See also: teat, Example: เด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มจะเจ็บหัวนม, Thai definition: อวัยวะส่วนที่อยู่ตอนยอดของนมมนุษย์หรือสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple   FR: mamelon [m]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: teat ; nipple (Am.)   FR: tétine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIPPLE    N IH1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nipple    (n) nˈɪpl (n i1 p l)
nipples    (n) nˈɪplz (n i1 p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳头[rǔ tóu, ㄖㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] nipple, #13,986 [Add to Longdo]
奶嘴[nǎi zuǐ, ㄋㄞˇ ㄗㄨㄟˇ, ] nipple; teat (on baby's bottle), #39,211 [Add to Longdo]
奶头[nǎi tóu, ㄋㄞˇ ㄊㄡˊ, / ] nipple; teat (on baby's bottle), #59,806 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustwarze {f} | Brustwarzen {pl}nipple | nipples [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}nipple head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーチク[, bi-chiku] (n) (col) (from 乳首; チクビ) nipple [Add to Longdo]
フォックスフェイス[, fokkusufeisu] (n) (1) nipplefruit (Solanum mammosum) (wasei [Add to Longdo]
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
金糸雀茄子[かなりあなす;カナリアナス, kanarianasu ; kanarianasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
狐茄子[きつねなす;キツネナス, kitsunenasu ; kitsunenasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
田平子[たびらこ;タビラコ, tabirako ; tabirako] (n) (uk) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides) [Add to Longdo]
乳首[ちくび(P);ちちくび, chikubi (P); chichikubi] (n,adj-no) nipple; teat; (P) [Add to Longdo]
乳頭[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) (mammary) nipple; teat [Add to Longdo]
乳房[ちぶさ(P);にゅうぼう, chibusa (P); nyuubou] (n,adj-no) breast; nipple; udder; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nipple \Nip"ple\ (n[i^]p"p'l), n. [Formerly neble, a dim. of
   neb. See {Neb}, {Nib}.]
   1. (Anat.) The protuberance through which milk is drawn from
    the breast or mamma; the mammilla; a teat; a pap.
    [1913 Webster]
 
   2. The orifice at which any animal liquid, as the oil from an
    oil bag, is discharged. [R.] --Derham.
    [1913 Webster]
 
   3. Any small projection or article in which there is an
    orifice for discharging a fluid, or for other purposes;
    as, the nipple of a nursing bottle; the nipple of a
    percussion lock, or that part on which the cap is put and
    through which the fire passes to the charge.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mech.) A pipe fitting, consisting of a short piece of
    pipe, usually provided with a screw thread at each end,
    for connecting two other fittings.
    [1913 Webster]
 
   {Solder nipple}, a short pipe, usually of brass, one end of
    which is tapered and adapted for attachment to the end of
    a lead pipe by soldering.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nipple
   n 1: the small projection of a mammary gland [syn: {nipple},
      {mammilla}, {mamilla}, {pap}, {teat}, {tit}]
   2: a flexible cap on a baby's feeding bottle or pacifier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top