ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nicht

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nicht-, *nicht*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nichts!Nichts! Idemo dalje (1982)
Weiterlaufen ! Weiterlaufen ! Nicht sprechen !"โรงพยาบาล" Schindler's List (1993)
[ Soldier ] Mensch, seitJahren hab' ich so etwas nicht mehr gesehen.มาเลย Schindler's List (1993)
Dies sind nicht meine M'nner.Dies sind meine nicht M'nner Sacramentum (2012)
Wenn du trinkst, stehst du Sedulus an Grobheit nichts nach.wenn du trinkst, stehst du Sedulus nichts Grobheit nach Sacramentum (2012)
F'rcht nicht mein Schwert, nur meinen Schwanz in deiner Kehle.F'rchtnichtหมี่Schwert nurmeinenชวาน ใน deiner Kehle. Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
NICHTER    N IH1 K T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
nichtไม่
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
nicht nurไม่เพียงแค่
Nichte(n) |die, pl. Nichten| หลานสาว, See also: A. der Neffe,
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
nichtsไม่มีอะไรเลย
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
gar nichtsไม่มีเลย เช่น Er hat gar nichts zu tun. เขาไม่มีอะไรทำเลย
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]
nichts Ausgefallenesnothing fancy [Add to Longdo]
nicht der Beachtung wertbeneath notice [Add to Longdo]
nichts Besonderesnothing mind [Add to Longdo]
nicht der geringste Beweisnot a scrap of evidence [Add to Longdo]
nicht vom Fleck kommento make no headway; not to be getting anywhere [Add to Longdo]
nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen [übtr.]to take with a pinch of salt [fig.] [Add to Longdo]
nicht erschöpftunjaded [Add to Longdo]
nicht die leichteste Spur von Müdigkeitnot even a suggestion of fatigue [Add to Longdo]
NICHT-Schaltung {f}negator [Add to Longdo]
Nicht-Standardgerät {n}arbitrary device [Add to Longdo]
Nichtachtung {f}disrespect [Add to Longdo]
Nichtanerkennung {f}disallowance [Add to Longdo]
Nichtanerkennung {f}disavowal [Add to Longdo]
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤鰭[あかひれ;アカヒレ, akahire ; akahire] (n) (uk) white cloud mountain minnow (Tanichthys albonubes); Canton danio [Add to Longdo]
魴鮄;竹麦魚[ほうぼう;ホウボウ, houbou ; houbou] (n) (uk) red gurnard (Chelidonichthys spinosus); gurnet; sea robin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下戸[げこ, geko] Nichttrinker [Add to Longdo]
不健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
不燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
堪えかねる[たえかねる, taekaneru] nicht_ertragen_koennen [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] nicht_moegen, verabscheuen, -hassen [Add to Longdo]
待ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] nicht_warten_koennen, nicht_erwarten_koennen [Add to Longdo]
拙速[せっそく, sessoku] nicht_gut, aber_schnell [Add to Longdo]
無為[むい, mui] Nichtstun, Untaetigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 nicht /niçt/
  no; noddies; non; not

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 nicht /niçt/
  un...

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Nicht /niçt/
  Not that I remember.

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 nicht... /niçt/
  non

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 nicht /nixt/
  1. cousin
  2. niece

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top